Bạn đang chạm chán khó khăn trước kì kiểm soát 1 huyết lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh và bạn không biết làm thế nào để đạt được điểm số như ao ước muốn? hãy đọc 3 Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 6 gồm đáp án được Vn
Doc.com đăng cài sẽ giúp chúng ta nhận ra những dạng bài tập không giống nhau và bí quyết giải của nó. Chúc các bạn làm thi tốt.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 45 phút lớp 6


Đề chất vấn 1 ngày tiết tiếng Anh lớp 6 số 1 năm 2020 - 2021 CÓ ĐÁP ÁN

I. Đề chất vấn 1 tiết tiên phong hàng đầu lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh bao gồm đáp án


I. Lựa chọn từ tất cả phần gạch ốp chân vạc âm khác. 

1) A. RiverB. PhysicsC. ListenD. Friday
2) A. MondayB. SundayC. LunchD. Doctor
3) A. TuesdayB. NurseC. StudentD. Beautiful
4) A. HotelB. HistoricalC. GeographyD. Restaurant

II. Chọn lời giải đúng điền vào địa điểm trống trong mỗi câu bên dưới đây.

1. We have literature ……………………………… Monday & Friday .

A. At

B. In

C. On

D. Between


3. ……………………………….does Lan have literature ? _ On Tuesday and Saturday.

A. What

B. When

C. Where

D. How many


III. Đọc đoạn văn sau đây và vấn đáp câu hỏi. 

Thu lives in domain authority Nang with her family. She is a student at quang đãng Trung school. It is near her house. She goes to lớn school every afternoon, from Monday lớn Saturday. Her classes start at seven o’clock and finish at fifteen past eleven. At school, she has subjects such as: literature, history, geography, English, math, physics, biology và music. She has English on Tuesday, Wednesday & Friday. In the afternoon, she does her homework. In her không tính phí time, she listens to lớn music or watches television.

QUESTIONS

1. Where does Thu live?

…………………………………………………………

2. Does she go to lớn school in the morning?

…………………………………………….....………


3. How many subjects does she have at school?

..................................................................………

4. When does she have English?

…………………………………………………………

5. What does she bởi vì in her free time?

………………………………………………………


Xem đáp án

1 - She lives in da Nang (city).

2 - No, she doesn"t.

3 - She has eight subjects.

4 - She has English on Tuesday, Wednesday & Friday.

5 - She listens khổng lồ music or watches television.


IV. Đặt thắc mắc cho từ gạch men chân.

1. I have history on Tuesday .

……………………………………………………………

2. She goes to school at half past twelve .

.……………………………………………………………

3. There are seven days in a week .

.......…………………………………………………………

4. They work in the hospital .

.……………………………………………………………


Xem đáp án

1 - When vì chưng you have history?

2 - What time does she go to lớn school?

3 - How many days are there in a week?

4 - Where vày they work?


V. Sử dụng từ gợi nhắc viết thành câu trả chỉnh

1. Tuoi Tre book store is in front of Lan’s house .

Lan’s house …………………………..................

2. Ha Noi đô thị has two big stadiums.

There ……………………………………………


Xem đáp án

1 - Lan"s house is behind Tuoi Tre book store.

2 - There are two big stadiums in Ha Noi city.


II. Đề khám nghiệm 1 tiết tiếng Anh lớp 6 lần 1 học kì 1 bao gồm đáp án

I. Lựa chọn câu vấn đáp đúng tốt nhất (3 điểm).

1. ______ is your name?

A. Who

B. What

C. Where

D. How

2. That is ______ ruler.

A. A

B. An

C. The

D. I

3. ______ ? Fine, thanks.

A. How are you

B. How old are you

C. What"s your name

D. What is this

4. There ______ five people in my family.

A. Is

B. Are

C. Am


D. Do

5. Is ______ your teacher? - Yes, it is.

A. There

B. Those

C. These

D. This

6. ______ people are there in your family?

A. How many

B. What

C. How

D. When

7. How old is he? - He"s ______.

A. Fifth

B. Second

C. First

D. Fifteen

8. What ______ he ______? - He"s an engineer.

A. Does - do

B. Bởi vì - does

C. Bởi vì - do

D. Does - does

9. Hoa brushes ______ teeth every morning.

A. His

B. Her

C. My

D. Your

10. Where vày you live? ______.

A. I live in Hanoi

B. I"m at school

C. I"m twelve years old

D. I"m fine. Thanks

11. Tìm từ gồm cách vạc âm khác ở đoạn gạch chân:

A. Couches

B. Benches

C. Houses

D. Tomatoes

12. ______ ? - It"s an eraser.

A. What"s your name?

B. Who is that?

C. What"s that?

D. Where is that?

13. Tra cứu từ không giống loại:

A. Teacher

B. Classmate

C. Student

D. Board

14. How many ______ are there in your class? - There are 35.

A. Benches

B. Bench

C. Benches

D. Benchs

15. How old is your mother? ______ .

A. He"s forty years old

B. She"s forty

C. She"s forty year old

D. A và C are correct

II. đến dạng đúng của hễ từ "to be" (1 điểm).

1. She ___________________ a teacher.

2. We___________________ doctors.

3. Hoang & Thuy ___________________ students.

4. I ___________________ Chi.

III. Nối một câu nghỉ ngơi A với một câu vấn đáp ở B (2 điểm).

A

1. Hello. Is your name Phong?.

2. How are you?

3. How old are you?

4. Where vị you live?

5. What bởi you do?

B

a. I"m sixteen years old.

b. On Nguyen Trai street.

c. I am a student

d. Yes. My name is Phong.

e. That"s right, I am.

f. I"m fine. Thank you. How about you?

IV. Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời các thắc mắc (2 điểm).

My name is Tâm. I"m a teacher. I live in a city. I get up at five every day. I go lớn school at a quarter to lớn seven. The school is not near my house. It"s very beautiful. There"s a lake near the school. There are trees & flowers in the school. In front of the school, there is a river. Behind the school, there are flowers. Behind the flowers, there are tall trees. The police station is next lớn the school.


1. What does trung ương do?

2. Where does she live?

3. Is the school near her house?

4. Is there a river or a lake near the school?

5. What is in front of the school?

V. Sắp xếp trật từ bỏ từ trong các câu sau để sản xuất thành câu hoàn hảo (2 điểm)

1. Do/ what/ she/ does/ ?

2. School/ I/ and/ this/ my/ student/ am/ a/ is

3. Eraser/ that/ is/ your/ ?

4. Mai"s class/ students/ are/ twenty/ in/ there

5. Book/ where/ my/ is?

VI. Read the following passage và circle the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.

My name is Ngan & my best friend is Lan. She is my classmate. We are both in grade 6 at Le Loi Secondary School. Lan lives next khổng lồ my house. Everyday, we walk to lớn school together, và we come trang chủ on foot in the evening. She is an intelligent girl. Her favorite subject is Math, và she is really good at it. Mine is English. We usually help each other with our homework. Whenever I am sad, Lan always tells me stories to lớn make me happy. I feel really lucky to lớn have a best friend lượt thích Lan.

1. How bởi they go to lớn school?

A.by bus

B. On foot

C. By motorbike

D. By bike

2. What is NOT TRUE about the passage?

A. They are classmate

B. They are neighbors

C. Math is Ngan’s favorite subject

D. Lan is good at Math.

3. What vày they usually help each other?

A. Vì chưng their homework

B. Vì chưng their housework

C. Do their shopping

D. Help their housework

4. What does Lan vì to make Ngan happy?

A. Sing a song

B. Tell stories

C. Buy presents

D. Go shopping

VII. Rewrite the sentence without changing the meaning. 

1. I cycle lớn school everyday.

I go ....................................................................................................

2. How many times a week do you go to lớn your drama club?

How often ....................................................................................................

3. Marie’s hair is long và curly.

Marie has .............................................................................

4. Can you pass me the cakes on the table, please?

Can you pass the .......................................................................................

5. Nam has short black hair.

Nam’s hair ..............................................................................

Đáp án văn bản Đề kiểm soát 1 ngày tiết tiếng Anh lớp 6 lần 1

I. Lựa chọn câu vấn đáp đúng tốt nhất (3 điểm).

1. B2. A3. A4. B5. D6. A7. D
8. A9. B10. A11. D12. C13. D14. C

II. Mang đến dạng đúng của rượu cồn từ "to be" (1 điểm).

1. Is; 2. Are; 3. Are; 4. Am

III. Nối một câu làm việc A và một câu vấn đáp ở B (2 điểm).

1 - d; 2 - f; 3 - a; 4 - b; 5 - c;


IV. Đọc đoạn văn tiếp sau đây và trả lời các thắc mắc (2 điểm).

1. She is a teacher.

2. She lives in a city.

3. No, it isn"t.

4. There"s a lake near the school.

5. There is a river.

V. Thu xếp trật từ từ trong những câu sau để sinh sản thành câu hoàn hảo (2 điểm)

1. What does she do?

2. I am a student & this is my school.

3. Is that your eraser?

4. There are twenty students in Mai"s class.

5. Where is my book?

VI. Read the following passage and circle the letter A, B, C, or D to lớn indicate the correct answer lớn each of the questions.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - B;

VII. Rewrite the sentence without changing the meaning.

1. I cycle to school everyday.

I go .........to school by xe đạp every day............

2. How many times a week vày you go to your drama club?

How often ........do yo go khổng lồ your drama club?.................

3. Marie’s hair is long & curly.

Marie has ..........long curly hair..............

4. Can you pass me the cakes on the table, please?

Can you pass the ........the cakes on the table for me, please?...............

5. Phái mạnh has short đen hair.

Nam’s hair ......is short and black..............

III. Nội dung bài kiểm tra 1 ngày tiết tiếng Anh lớp 6 lần 1 học tập kì 2

I. Choose one word that has different sound in underlined part from others.

1. A. Eye

B. Leg

C. Lettuce

D. Red

2. A. Nose

B. Soda

C. Coffee

D. Potato

3. A. Fish

B. Tied

C. Thin

D. Finger

4. A. Mouth

B. Round

C. Routine

D. Mountain

II. Choose the best answer lớn complete each sentence.

1. _________ vì chưng you have Math & English?_on Tuesday.

A. What time

B. When

C. What

2. Where is his bakery? - It’s _______ my school.

A. Behind

B. Next

C. In front

3. ________ there a ruler and an eraser on the table?

A. Are

B. Does

C. Is

4. Hoa _________ her room every Sundays.

A. Tidies

B. Tidys

C. Tidy

5. __________ is next to lớn the bookstore?

A. Where

B. What

C. Which

6. My parents _________in the same hospital.

A. Works

B. Work

C. Workes

7. ________ Ba & Lan bởi their homework at home?

A. Does

B. Are

C. Do

8. What time vì your classes begin?

A. Start

B. Starts

C. Startes

9. We listen to music ________ the afternoon.

A. Every

B. On

C. In

10. My brother _______ soccer in the garden.

A. Don’t play

B. Doesn’t play

C. Doesn’t plays

III. Read the following passage, and choose the best answer

Hi! My name is Hien. I’m thirteen years old và I’m (1) ____ grade 7. I live with my parents và two brothers in District 3 in Ho đưa ra Minh city. My (2) ____ is on Ho Xuan Huong street. (3) ____ my house, there is a bookstore. I often (4) ____ some books there. There (5) ____ also a sports club opposite the bookstore. Every day, a lot of people come there to lớn (6) ____ sports & do exercises.

1. A. InB. OnC. At
2. A. HouseB. SchoolC. Country
3. A. NextB. NearC. In
4. A. BuysB. BuiesC. Buy
5. A. IsB. AreC. Am
6. A. HaveB. PlayC. Watch

IV. Complete the sentences (Hoàn thành các câu sau)

1. Lan/ go/ khổng lồ school/ half past six .

→ _____________________________________________________________________.

2. There/ be/ a well/ the left of the house.

→ _____________________________________________________________________.

3. Nga & Trang/ have/ Math/ Friday?

→ _____________________________________________________________________.

4. She/ brush/ her teeth/ the morning

→ _____________________________________________________________________

Đáp án bài xích kiểm tra 1 ngày tiết tiếng Anh lớp 6 lần 1 học kì 2

I. Choose one word that has different sound in underlined part from others.

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - C;

II. Choose the best answer to lớn complete each sentence.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - B;

6 - B; 7 - C; 8 - A; 9 - C; 10 - B;

III. Read the following passage, and choose the best answer

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - C; 5 - A; 6 - B;

IV. Complete the sentences (Hoàn thành các câu sau)

1 - Lan goes lớn school at half past six.

2 - There is a well on the left of the house.

3 - bởi Nga và Trang have Math on Friday?

4 - She brushes her teeth in the morning.

Trên đây là Đề kiểm soát tiếng Anh 1 ngày tiết lớp 6 có đáp án. Mời chúng ta đọc xem thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học tập kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên Vn
Doc.com.

Xem thêm: Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ !, lời bài thơ không đề (nguyễn thụy kha)


Bên cạnh việc liên quan với Vn
Doc qua fanpage Vn
Doc.com, mời độc giả tham gia đội học tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 cũng tương tự tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 trên group trên facebook: tiếng Anh THCS.

Bạn đã xem tư liệu "Bộ đề chất vấn 45 phút Unit 1+2+3 môn giờ đồng hồ Anh Lớp 6", để download tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD làm việc trên

Tài liệu gắn kèm:

*
bo_de_kiem_tra_45_phut_unit_123_mon_tieng_anh_lop_6.docx

Nội dung text: bộ đề khám nghiệm 45 phút Unit 1+2+3 môn giờ đồng hồ Anh Lớp 6

Full name: ENGLISH LANGUAGE TEST_ENGLISH 6 (U1-2-3) Class: Time: 45 minutes II. READING 1. Read the passage written by Mai. Decide whether the sentences are true (T) or false (F). Circle T or F. I have many good classmates, but my best friends are Vy and Thảo. Vy sits next to me, and Thảo sits in front of us. Both of them are very smart và creative. Vy is good at English, & Thảo is best at maths. They help me a lot with my study. During break time, we often play many games to lớn gether. Our favourite is hide và seek. Thảo & I like science, so we join the school"s science club. Vy likes dancing, so she is in the dance club. Vy often performs in front of the whole school at the beginning of each month, & we love watching her. I think I"m very lucky to have two best friends! 1. Mai is mainly talking about her school activities. T F 2. Mai, Vy & Thảo sit at the same table. T F 3. They don"t have any favourite game. T F 4. Mai"s friends help her khổng lồ study. T F 5. Vy is not in the same club as Mai and Thảo. T F 2. Read the passage and answer the questions. Hogwarts is a very special school: it is a school for young witches & wizards. It is located near a lake in Scotland, but its students come from Scotland, England, Ireland và Wales. School begins on September 1, & students all get on a special train in London to go to lớn school khổng lồ gether. Hogwarts is a boarding school, so students have classes & live at the school. They have to lớn wear robes as their uniform. Each student has an owl for a pet. The owls also carry letters from families. All students play a sport called the quidditch, a kind of flying soccer. Players try to lớn hit the ball with a stick while mounting their flying brooms. 1. Who goes to Hogwarts School? ___ 2. How bởi vì students get to school on their first day? ___ 3. What vày the students wear for their uniforms? ___ 4. What vì owls vày for the students? ___ 5. What vì chưng players use lớn hit the ball in a quidditch?___ III. WRITING 1. Rearrange the sentences. You can not change the words. Here is an example. 0. There/library/many/the/books/are/in/. Answer: 0. There are many books in the library. 1. I/Tuesdays/on/English/study/. ___ 2. What/you/are/at/looking/? ___ 3. Does/drive/your/you/mother/to school/? ___ 4. The/are/right now/students/playing/. ___ 5. They/are/on/playground/playing/the/games/. ___ 2. For each question, complete the second sentence so that it means the same as the first. Use the word in brackets. You may need lớn change the word. Write NO MORE THAN THREE WORDS. Here is an example. 0. The bookshop is opposite the library. ___ a bookshop opposite the library. (THERE) Answer: 0. There is 1. The sofa in the living room is big. There ___ sofa in the living room. (IS) 2. I have two chairs in my room. There ___ in my room. (ARE) 3. There is a picture of our family on the wall. We ___ of our family on the wall. (PUT) 4. There is a small fridge beside the cupboard. There is a small fridge ___ the cupboard. (NEXT)5. I lượt thích my bedroom most. My bedroom ___ room. (FAVOURITE) IV. LANGUAGE FOCUS 1. Choose the word with a different way of pronunciation in the underlined part. Circle A, B or C. 1. A. Lunch B. Subject C. Music 2. A. Judo B. Homework C. Compass 3. A. Study B. Uniform C. Monday 4. A. Vocabulary B. Wonderful C. Love 5. A. Don"t B. Modern C. Uniform 2. Choose the best option to lớn complete each sentence. Circle A, B or C. 1. My parents ___ to work at 8 every day. A. Are going B. Goes C. Go 2. What ___ at the moment? A. Are you doing B. You are doing C. Vì chưng you bởi vì 3. John ___ a dog and a cat. A. Is having B. Vị have C. Has 4. John ___ for school. A. Is often late B. Often is late C. Is late often 5. Duy normally ___ khổng lồ school, but today he ___ by bus. A. Walks - goes B. Is walking - goes C. Walks - is going 3. Choose the best option lớn complete each sentence. Circle A, B or C. 1. What is your favourite ___? A. History B. Vocabulary C. Subject 2. The first ___ we have on Monday is music. A. Lesson B. Homework C. Study 3. During ___ we often play many games in the playground. A. Break time B. Thể hình time C. Class time4. John goes to lớn a/an ___ school. His classmates are from many countries. A. Boarding B. Overseas C. International 5. ___ is my favourite subject. I like learning about how light and sound work among many other things. A. Maths B. Physics C. Computer science The over Mai lives near my house. She is my best friend. We have known each other for 2 years. She is tall và pretty. She has long straight hair & a round face. She often likes wearing T-shirts and jeans, not skirts or dresses. She says she feels comfortable with these clothes. My horoscope sign is Pisces, but hers is Libra. She is really friendly and talkative. She is also a creative girl. She often has many new ideas whenever we work or play together. I like her so much because she is a really interesting friend. I am looking forward to lớn this summer. We will have lots of time.KEYS I. LISTENING 1. Listen to a girl talking about a person. Circle the best answer A, B or C. You will listen TWICE. 1. Who is the tác giả talking about? A. Her friends B. Her neighbour C. Her best friend 2. Which of these sentences describes Mai? A. Mai is short with long straight hair và a round face. B. Mai is tall with short straight hair and a long face. C. Mai is tall with long straight hair và a round face. 3. Which clothing does Mai like wearing? A. T-shirts and skirts B. T-shirts & jeans C. Skirts và dresses 4. Which of the signs is Mai"s sign? A. Virgo B. Libra C. Pisces 5. Why does the author like Mai? A. Because she"s interesting. B. Because she"s friendly. C. Because she"s talkative. 2. Mrs. Green is taking students on a tour on their first day at school. Listen & fill each of the gaps with NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR TWO NUMBERS. You will listen TWICE. Place Opening Hours Facilities Library (1) ___ Books, (2) ___ and computers Laboratory (3) ___ Computers & (4) ___ (5) ___ 11:30p.m. - 12:30p.m. Microwave 1. Listen lớn a girl talking about a person. Circle the best answer A, B or C. You will listen TWICE. 1. C 2. C 3. B 4. B 5. A TASK 2: Listen to a girl talking about a person. // Circle the best answer A, B or C// You will listen TWICE.// Now listen & circle the best answer A, B or C. // Mai lives near my house. She is my best friend. We have known each other for 2 years. She is tall and pretty. She has long straight hair and a round face. She often likes wearing T-shirts and jeans, not skirts or dresses. She says she feels comfortable with these clothes. My horoscope sign is Pisces, but hers is Libra. She is really friendly và talkative. She is also a creative girl. She often has many new ideas whenever we work or play together. I like her so much because she is a really interesting friend. I am looking forward khổng lồ this summer. We will have lots of time. (Dừng) Now listen again. (phát lại bài nghe) (Dừng) 2. Mrs. Green is taking students on a tour on their first day at school. Listen và fill each of the gaps with NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR TWO NUMBERS. You will listen TWICE. 1. 8a.m. – 5p.m. 2. Maps 3. 2p.m. – 4:30p.m. 4. Tools 5. (school) canteen
TASK 2: Mrs. Green is taking students on a tour on their first day at school.// Listen và fill each of the gaps with NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR TWO NUMBERS. // You will listen TWICE.// Now listen và fill the gaps.// here is the library. It’s mở cửa all day from 8am to 5pm. You can come here to vì homework after class. There are books and maps, and many computers you can use Next is the laboratory. The laboratory is xuất hiện only in the afternoon, from 2pm to lớn 4:30pm for science classes. Now, remember, you can’t be in here all by yourself. A teacher needs to lớn be with you all the time. There are many tools we don’t want to break. There are computers here as well Finally, the school canteen! It’s xuất hiện during lunchtime, from 11:30 to 12:30. There is a microwave you can use lớn heat your food (Dừng) Now listen again. (phát lại bài xích nghe) (Dừng) II. READING 1. Read the passage written by Mai. Decide whether the sentences are true (T) or false (F). Circle T or F. 1. F 2. F 3. F 4. T 5. T 2. Read the passage & answer the questions. 1. Young witches và wizards 2. By train 3. Robes 4. Carry letters from families 5. A stick III. WRITING 1. Rearrange the sentences. You can not change the words. 1. I study English on Tuesdays. 2. What are you looking at? 3. Does your mother drive you to lớn school? 4. The students are playing right now. 5. They are playing games on the playground. 2. For each question, complete the second sentence so that it means the same as the first. Use the word in brackets. You may need khổng lồ change the word. Write NO MORE THAN THREE WORDS. 1. Is a big 2. Are two chairs 3. Put a picture 4. Next to 5. Is my favourite IV. LANGUAGE FOCUS 1. Choose the word with a different way of pronunciation in the underlined part. Circle A, B or C. 1. C 2. C 3. B 4. A 5. A 2. Choose the best option lớn complete each sentence. Circle A, B or C. 1. C 2. A 3. C 4. A 5. C 3. Choose the best option to lớn complete each sentence. Circle A, B or C. 1. C 2. A 3. A 4. C 5. BFull name: ENGLISH LANGUAGE TEST_ENGLISH 6 (U1-2-3) Class: Time: 45 minutes I. LISTENING 1. Listen to lớn a girl talking about a person. Circle the best answer A, B or C. You will listen TWICE. 1. Who is the tác giả talking about? A. Her friends B. Her neighbour C. Her best friend 2. Which of these sentences describes Mai? A. Mai is short with long straight hair và a round face. B. Mai is tall with short straight hair & a long face. C. Mai is tall with long straight hair and a round face. 3. Which clothing does Mai like wearing? A. T-shirts and skirts B. T-shirts & jeans C. Skirts & dresses 4. Which of the signs is Mai"s sign? A. Virgo B. Libra C. Pisces 5. Why does the author lượt thích Mai? A. Because she"s interesting. B. Because she"s friendly. C. Because she"s talkative. 2. Mrs. Green is taking students on a tour on their first day at school. Listen and fill each of the gaps with NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR TWO NUMBERS. You will listen TWICE. Place Opening Hours Facilities Library (1) ___ Books, (2) ___ & computers Laboratory (3) ___ Computers và (4) ___ (5) ___ 11:30p.m. - 12:30p.m. Microwave II. READING 1. Read the passage written by Mai. Decide whether the sentences are true (T) or false (F). Circle T or F. I have many good classmates, but my best friends are Vy and Thảo. Vy sits next to me, & Thảo sits in front of us. Both of them are very smart & creative. Vy is good at English, và Thảo is bestat maths. They help me a lot with my study. During break time, we often play many games lớn gether. Our favourite is hide and seek. Thảo and I lượt thích science, so we join the school"s science club. Vy likes dancing, so she is in the dance club. Vy often performs in front of the whole school at the beginning of each month, và we love watching her. I think I"m very lucky to have two best friends! 1. Mai is mainly talking about her school activities. T F 2. Mai, Vy và Thảo sit at the same table. T F 3. They don"t have any favourite game. T F 4. Mai"s friends help her to lớn study. T F 5. Vy is not in the same club as Mai và Thảo. T F 2. Read the passage and answer the questions. Hogwarts is a very special school: it is a school for young witches & wizards. It is located near a lake in Scotland, but its students come from Scotland, England, Ireland and Wales. School begins on September 1, & students all get on a special train in London lớn go khổng lồ school lớn gether. Hogwarts is a boarding school, so students have classes và live at the school. They have lớn wear robes as their uniform. Each student has an owl for a pet. The owls also carry letters from families. All students play a thể thao called the quidditch, a kind of flying soccer. Players try to hit the ball with a stick while mounting their flying brooms. 1. Who goes to Hogwarts School? ___ 2. How vày students get to school on their first day? ___ 3. What bởi vì the students wear for their uniforms? ___ 4. What vì chưng owls vày for the students? ___ 5. What vị players use khổng lồ hit the ball in a quidditch? ___ III. WRITING 1. Rearrange the sentences. You can not change the words. Here is an example. 0. There/library/many/the/books/are/in/. Answer: 0. There are many books in the library.1. I/Tuesdays/on/English/study/. ___ 2. What/you/are/at/looking/? ___ 3. Does/drive/your/you/mother/to school/? ___ 4. The/are/right now/students/playing/. ___ 5. They/are/on/playground/playing/the/games/. ___ 2. For each question, complete the second sentence so that it means the same as the first. Use the word in brackets. You may need to change the word. Write NO MORE THAN THREE WORDS. Here is an example. 0. The bookshop is opposite the library. ___ a bookshop opposite the library. (THERE) Answer: 0. There is 1. The sofa in the living room is big. There ___ sofa in the living room. (IS) 2. I have two chairs in my room. There ___ in my room. (ARE) 3. There is a picture of our family on the wall. We ___ of our family on the wall. (PUT) 4. There is a small fridge beside the cupboard. There is a small fridge ___ the cupboard. (NEXT) 5. I like my bedroom most. My bedroom ___ room. (FAVOURITE) IV. LANGUAGE FOCUS 1. Choose the word with a different way of pronunciation in the underlined part. Circle A, B or C. 1. A. Lunch B. Subject C. Music2. A. Judo B. Homework C. Compass 3. A. Study B. Uniform C. Monday 4. A. Vocabulary B. Wonderful C. Love 5. A. Don"t B. Modern C. Uniform 2. Choose the best option lớn complete each sentence. Circle A, B or C. 1. My parents ___ to lớn work at 8 every day. A. Are going B. Goes C. Go 2. What ___ at the moment? A. Are you doing B. You are doing C. Vày you vì chưng 3. John ___ a dog and a cat. A. Is having B. Vày have C. Has 4. John ___ for school. A. Is often late B. Often is late C. Is late often 5. Duy normally ___ khổng lồ school, but today he ___ by bus. A. Walks - goes B. Is walking - goes C. Walks - is going 3. Choose the best option to complete each sentence. Circle A, B or C. 1. What is your favourite ___? A. History B. Vocabulary C. Subject 2. The first ___ we have on Monday is music. A. Lesson B. Homework C. Study 3. During ___ we often play many games in the playground. A. Break time B. Gym time C. Class time 4. John goes to lớn a/an ___ school. His classmates are from many countries. A. Boarding B. Overseas C. International 5. ___ is my favourite subject. I like learning about how light và sound work among many other things. A. Maths B. Physics C. Computer science The over manual page break Đáp án
I. LISTENING 1. Listen to lớn a girl talking about a person. Circle the best answer A, B or C. You will listen TWICE. 1. C 2. C 3. B 4. B 5. A TASK 2: Listen to lớn a girl talking about a person. // Circle the best answer A, B or C// You will listen TWICE.// Now listen & circle the best answer A, B or C. // Mai lives near my house. She is my best friend. We have known each other for 2 years. She is tall và pretty. She has long straight hair và a round face. She often likes wearing T-shirts and jeans, not skirts or dresses. She says she feels comfortable with these clothes. My horoscope sign is Pisces, but hers is Libra. She is really friendly & talkative. She is also a creative girl. She often has many new ideas whenever we work or play together. I like her so much because she is a really interesting friend. I am looking forward to lớn this summer. We will have lots of time. (Dừng) Now listen again. (phát lại bài bác nghe) (Dừng) 2. Mrs. Green is taking students on a tour on their first day at school. Listen & fill each of the gaps with NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR TWO NUMBERS. You will listen TWICE. 1. 8a.m. – 5p.m. 2. Maps 3. 2p.m. – 4:30p.m. 4. Tools 5. (school) canteen TASK 2: Mrs. Green is taking students on a tour on their first day at school.// Listen và fill each of the gaps with NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR TWO NUMBERS. // You will listen TWICE.// Now listen & fill the gaps.// here is the library. It’s mở cửa all day from 8am to 5pm. You can come here to bởi vì homework after class. There are books & maps, và many computers you can use Next is the laboratory. The laboratory is xuất hiện only in the afternoon, from 2pm lớn 4:30pm for science classes. Now, remember, you can’t be in here all by yourself. A teacher needs to lớn be with you all the time. There are many tools we don’t want khổng lồ break. There are computers here as well Finally, the school canteen! It’s xuất hiện during lunchtime, from 11:30 khổng lồ 12:30. There is a microwave you can use khổng lồ heat your food (Dừng) Now listen again. (phát lại bài nghe) (Dừng) II. READING 1. Read the passage written by Mai. Decide whether the sentences are true (T) or false (F). Circle T or F.1. F 2. F 3. F 4. T 5. T 2. Read the passage and answer the questions. 6. Young witches and wizards 7. By train 8. Robes 9. Carry letters from families 10. A stick III. WRITING 1. Rearrange the sentences. You can not change the words. 6. I study English on Tuesdays. 7. What are you looking at? 8. Does your mother drive you to lớn school? 9. The students are playing right now. 10. They are playing games on the playground. 2. For each question, complete the second sentence so that it means the same as the first. Use the word in brackets. You may need to change the word. Write NO MORE THAN THREE WORDS. 1. Is a big 2. Are two chairs 3. Put a picture 4. Next khổng lồ 5. Is my favourite IV. LANGUAGE FOCUS 1. Choose the word with a different way of pronunciation in the underlined part. Circle A, B or C. 1. C 2. C 3. B 4. A 5. A 2. Choose the best option khổng lồ complete each sentence. Circle A, B or C. 1. C 2. A 3. C 4. A 5. C 3. Choose the best option to complete each sentence. Circle A, B or C. 1. C 2. A 3. A 4. C 5. B