<00:18.77>Nhớ ko em lời hứa ngày xưa
<00:22.60>Mình với mọi người trong nhà dưới ánh trăng đang nguyện thề
<00:25.87>Rằng song mình có nhau không bao giờ lìa xa
<00:29.80>Dìu nhau đi qua nhân gian lắm bể dâu.

Bạn đang xem: Lời bài hát thêm một lần đau

<00:32.92>Đã quên sao lời hứa ngày xưa
<00:37.88>Một lần yêu sở hữu đớn đau suốt cuộc đời
<00:40.78>Ngày xưa mình có nhau, nay chỉ cần niềm đau
<00:43.81>Người ra đi thương nhức vây kín đáo đời anh
<00:46.84>Thêm một lần đau.
<00:51.02>Ngày xưa bạn đến chi, bạn hứa chi
<00:52.49>Rồi ni em ra đi chẳng nói chi
<00:58.51>Lời yêu thương em trao tôi hôm nào
<01:03.75>Nay rã vào lỗi vô.
<01:04.85>Tình em là núm sao, chỉ cố gắng sao
<01:08.06>Lời yêu thương em tra tôi chỉ cụ sao
<01:12.73>Ngày xưa khi bên tôi ai đó đã nói
<01:17.09>"Chúng ta không phân chia lìa."
<01:19.99>Ngày qua ta bên nhau, thừa qua bao thương đau
<01:23.00>Vì đâu lúc này tình phai dấu
<01:25.85>Vì yêu thương em đề xuất anh phai nén đau
<01:29.71>Để ngày sau song ta lại mặt nhau.
<01:32.51><ĐK:>
<01:32.90>Nhớ ko em lời hứa hẹn ngày xưa
<01:36.20>Mình cùng nhau dưới ánh trăng đang nguyện thề
<01:39.81>Rằng đôi mình gồm nhau không lúc nào lìa xa
<01:41.56>Dìu nhau đi qua nhân gian lắm bể dâu.
<01:46.75>Đã quên sao lời hứa hẹn ngày xưa
<01:49.11>Một lần yêu với đớn nhức suốt cuộc đời
<01:54.86>Ngày xưa mình gồm nhau, nay chỉ cần niềm đau
<01:57.79>Người ra đi thương đau vây kín đáo đời anh
<02:01.04>Thêm một lượt đau
<02:36.72>Tình em là cầm sao, chỉ rứa sao
<02:40.63>Lời yêu thương em tra tôi chỉ cụ sao
<02:43.94>Ngày xưa khi bên tôi ai đã nói
<02:46.49>"Chúng ta không phân tách lìa."
<02:50.87>Ngày qua ta mặt nhau, vượt qua bao thương đau
<02:54.76>Vì đâu lúc này tình phai dấu
<02:57.86>Vì yêu thương em đề xuất anh phai nén đau
<03:01.11>Để ngày sau song ta lại mặt nhau.
<03:04.51><ĐK:>
<03:04.93>Nhớ không em lời hứa hẹn ngày xưa
<03:11.81>Mình cùng mọi người trong nhà dưới ánh trăng sẽ nguyện thề
<03:15.67>Rằng đôi mình gồm nhau không lúc nào lìa xa
<03:18.85>Dìu nhau trải qua nhân gian lắm bể dâu.
<03:19.72>Đã quên sao lời hứa hẹn ngày xưa
<03:22.63>Một lần yêu với đớn nhức suốt cuộc đời
<03:29.74>Ngày xưa mình gồm nhau, nay chỉ cần niềm đau
<03:32.62>Người ra đi thương đau vây kín đáo đời anh
<03:33.84>Thêm một lần đau
<03:36.61>Nhớ ko em lời hứa ngày xưa
<03:39.77> Mình cùng mọi người trong nhà dưới ánh trăng vẫn nguyện thề
<03:43.27>Rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa
<03:49.39>Dìu nhau đi qua nhân gian lắm bể dâu.
<03:50.80>Đã quên sao lời hứa hẹn ngày xưa
<03:54.20>Một lần yêu với đớn đau suốt cuộc đời
<03:57.74>Ngày xưa mình bao gồm nhau, nay chỉ nên niềm đau
<04:01.38>Người ra đi thương nhức vây kín đời anh
<04:04.37>Thêm một đợt đau
<04:35.88>

<00:18.77>Nh kh ng em l i h a nga y x a
<00:22.60>Mi nh b n nhau d i a nh tr ng nguy n th
<00:25.87>R ng i ngươi nh co nhau kh ng bao gi li a xa
<00:29.80>Di u nhau i qua nh n gian l m b d u.
<00:32.92>qu n sao l i h a nga y x a
<00:37.88>M t l n y u sở hữu n au su t cu c i
<00:40.78>Nga y x a ngươi nh teo nhau, ni ch la ni m au
<00:43.81>Ng i ra i th ng au v y ki n i anh
<00:46.84>Th m m t l n au.
<00:51.02>Nga y x a ng i n chi, ng i h a chi
<00:52.49>R i ni em ra i ch ng no i chi
<00:58.51>L i y u em trao t i h m na o
<01:03.75>Nay chảy va o h v.
<01:04.85>Ti nh em la th sao, ch th sao
<01:08.06>L i y u em tra t i ch th sao
<01:12.73>Nga y x a khi b n t i ai no i
<01:17.09>" Chu ng ta kh ng chia li a."
<01:19.99>Nga y qua ta b n nhau, v t qua bao th ng au
<01:23.00>Vi u h m nay ti nh phai d u
<01:25.85>Vi y u em n n anh phai ne n au
<01:29.71>nga y sau i ta l i b n nhau.
<01:32.51><ĐK:>
<01:32.90>Nh kh ng em l i h a nga y x a
<01:36.20>Mi nh b n nhau d i a nh tr ng nguy n th
<01:39.81>R ng i mày nh co nhau kh ng bao gi li a xa
<01:41.56>Di u nhau i qua nh n gian l m b d u.
<01:46.75>qu n sao l i h a nga y x a
<01:49.11>M t l n y u có n au su t cu c i
<01:54.86>Nga y x a mày nh co nhau, nay ch la ni m au
<01:57.79>Ng i ra i th ng au v y ki n i anh
<02:01.04>Th m m t l n au
<02:36.72>Ti nh em la th sao, ch th sao
<02:40.63>L i y u em tra t i ch th sao
<02:43.94>Nga y x a khi b n t i ai no i
<02:46.49>" Chu ng ta kh ng phân chia li a."
<02:50.87>Nga y qua ta b n nhau, v t qua bao th ng au
<02:54.76>Vi u h m ni ti nh phai d u
<02:57.86>Vi y u em n n anh phai ne n au
<03:01.11>nga y sau i ta l i b n nhau.
<03:04.51><ĐK:>
<03:04.93>Nh kh ng em l i h a nga y x a
<03:11.81>Mi nh b n nhau d i a nh tr ng nguy n th
<03:15.67>R ng i ngươi nh teo nhau kh ng bao gi li a xa
<03:18.85>Di u nhau i qua nh n gian l m b d u.
<03:19.72>qu n sao l i h a nga y x a
<03:22.63>M t l n y u mang n au su t cu c i
<03:29.74>Nga y x a mi nh co nhau, nay ch la ni m au
<03:32.62>Ng i ra i th ng au v y ki n i anh
<03:33.84>Th m m t l n au
<03:36.61>Nh kh ng em l i h a nga y x a
<03:39.77>Mi nh b n nhau d i a nh tr ng nguy n th
<03:43.27>R ng i ngươi nh co nhau kh ng bao gi li a xa
<03:49.39>Di u nhau i qua nh n gian l m b d u.
<03:50.80>qu n sao l i h a nga y x a
<03:54.20>M t l n y u với n au su t cu c i
<03:57.74>Nga y x a mày nh co nhau, ni ch la ni m au
<04:01.38>Ng i ra i th ng au v y ki n i anh
<04:04.37>Th m m t l n au
<04:35.88>

<00:18.77>Nh kh ng em l i h a ngà y x a
<00:22.60>Mì nh b n nhau d i á nh tr ng nguy n th
<00:25.87>R ng i mì nh gồm nhau kh ng bao gi lì a xa
<00:29.80>Dì u nhau i qua nh n gian l m b d u.
<00:32.92>qu n sao l i h a ngà y x a
<00:37.88>M t l n y u có n au su t cu c i
<00:40.78>Ngà y x a mì nh bao gồm nhau, ni ch là ni m au
<00:43.81>Ng i ra i th ng au v y kí n i anh
<00:46.84>Th m m t l n au.
<00:51.02>Ngà y x a ng i n chi, ng i h a chi
<00:52.49>R i ni em ra i ch ng nó i chi
<00:58.51>L i y u em trao t i h m nà o
<01:03.75>Nay tan và o h v.
<01:04.85>Tì nh em là th sao, ch th sao
<01:08.06>L i y u em tra t i ch th sao
<01:12.73>Ngà y x a khi b n t i ai nó i
<01:17.09>" Chú ng ta kh ng phân tách lì a."
<01:19.99>Ngà y qua ta b n nhau, v t qua bao th ng au
<01:23.00>Vì u h m nay tì nh phai d u
<01:25.85>Vì y u em n n anh phai né n au
<01:29.71>ngà y sau i ta l i b n nhau.
<01:32.51><ĐK:>
<01:32.90>Nh kh ng em l i h a ngà y x a
<01:36.20>Mì nh b n nhau d i á nh tr ng nguy n th
<01:39.81>R ng i mì nh có nhau kh ng bao gi lì a xa
<01:41.56>Dì u nhau i qua nh n gian l m b d u.
<01:46.75>qu n sao l i h a ngà y x a
<01:49.11>M t l n y u mang n au su t cu c i
<01:54.86>Ngà y x a mì nh tất cả nhau, ni ch là ni m au
<01:57.79>Ng i ra i th ng au v y kí n i anh
<02:01.04>Th m m t l n au
<02:36.72>Tì nh em là th sao, ch th sao
<02:40.63>L i y u em tra t i ch th sao
<02:43.94>Ngà y x a lúc b n t i ai nó i
<02:46.49>" Chú ng ta kh ng phân chia lì a."
<02:50.87>Ngà y qua ta b n nhau, v t qua bao th ng au
<02:54.76>Vì u h m ni tì nh phai d u
<02:57.86>Vì y u em n n anh phai né n au
<03:01.11>ngà y sau i ta l i b n nhau.
<03:04.51><ĐK:>
<03:04.93>Nh kh ng em l i h a ngà y x a
<03:11.81>Mì nh b n nhau d i á nh tr ng nguy n th
<03:15.67>R ng i mì nh bao gồm nhau kh ng bao gi lì a xa
<03:18.85>Dì u nhau i qua nh n gian l m b d u.
<03:19.72>qu n sao l i h a ngà y x a
<03:22.63>M t l n y u sở hữu n au su t cu c i
<03:29.74>Ngà y x a mì nh có nhau, ni ch là ni m au
<03:32.62>Ng i ra i th ng au v y kí n i anh
<03:33.84>Th m m t l n au
<03:36.61>Nh kh ng em l i h a ngà y x a
<03:39.77>Mì nh b n nhau d i á nh tr ng nguy n th
<03:43.27>R ng i mì nh có nhau kh ng bao gi lì a xa
<03:49.39>Dì u nhau i qua nh n gian l m b d u.
<03:50.80>qu n sao l i h a ngà y x a
<03:54.20>M t l n y u với n au su t cu c i
<03:57.74>Ngà y x a mì nh gồm nhau, nay ch là ni m au
<04:01.38>Ng i ra i th ng au v y kí n i anh
<04:04.37>Th m m t l n au
<04:35.88>

Lyric/ Lời bài hát Thêm một lượt Đau

Sáng tác: nhạc sĩ Chưa biếtCác ca sĩ: Chí Thành, Nhật Hà Đông, Gia Bảo, nhóm HKT, Pykun Gia Bảo, Đông Thiên Đức, Jason feat Đặng con kiến Hào, Đạt G, Vũ Huy, cpu Munks, HTK, HKT, hoàng phái Bảo, HKT Band, Đoàn Khánh Dương, Tony Phạm, Lee Thiên Vũ, Young Bee ft Lyon, Ngô Huy ĐồngThời gian sáng sủa tác: Ngôn ngữ bao gồm của bài bác hát: Việt Nam
Click nhằm NGHE và CÀI bài xích này làm nhạc chờ
*
Viettel
Mobifone
Vinaphone
Vietnamobile
Gmobile
Nhớ không em lời hứa hẹn ngày xưa
Mình cùng mọi người trong nhà dưới ánh trăng đã nguyện thề
Rằng song mình tất cả nhau không lúc nào lìa xa
Dìu nhau trải qua nhân giang lắm bể dâuĐã quên sao lời hứa hẹn ngày xưa
Một lần yêu mang đớn nhức suốt cuộc đời
Ngày xưa mình có nhau
Nay chỉ cần niềm đau tín đồ ra đi thương nhức vây kín đời anh
Thêm một lần đau……Ngày xưa bạn đến bỏ ra , bạn hứa chi
Rồi nay em ra đi chẳng nói bỏ ra lời yêu thương em trao tôi hôm nào
Nay tung vào hỏng vô
Tình em là nắm sao , chỉ vắt sao ,lời yêu thương em trao tôi chỉ cố gắng sao
Ngày xưa khi bên tôi ai đó đã nói chúng ta không phân tách lìa
Ngày qua ta cùng nhau vượt qua bao thương đau vì chưng đâu bây giờ tình phai dấu
Vì yêu thương em đề nghị anh yêu cầu nén nhức để ngày sau đôi ta lại bên nhau.

Ghi chú về lời bài hát Thêm một lần Đau

Lyric/ Lời bài xích hát Thêm một lần Đau được update thường xuyên tại tmec.edu.vn.

Xem thêm: Stt Tâm Trạng Buồn, Những Cảm Xúc Dồn Nén Trong Tình Yêu & Cuộc Sống

Nếu các bạn tìm thấy lyric/ lời bài bác hát Thêm một lượt Đau và các thông tin về tên tác giả/ nhạc sĩ sáng sủa tác, hình ảnh bản nhạc, ngôn ngữ/ thời gian sáng tác xuất xắc ca sĩ thể hiện bài xích hát Thêm một đợt Đau không đúng chuẩn hoặc thiếu, tmec.edu.vn khôn cùng cảm ơn nếu như khách hàng đóng góp, giữ hộ lời bình hoặc tương tác với ban quản lí trị website.Để tìm bài hát nhạc ngóng Thêm một đợt Đau theo mạng diện thoại của bạn, click link từ menu phía bên trái hoặc kiếm tìm kiếm sinh hoạt box bên trên theo trường đoản cú khóa ("Thêm một đợt Đau")Khi các bạn sử dụng tin tức về bài hát "Thêm một lần Đau", vui miệng ghi rõ nguồn tmec.edu.vnTừ khóa tìm kiếm:Lời bài hát Thêm một đợt Đau, Lời bài xích hát Thêm một đợt Đau Chí Thành, Nhật Hà Đông, Gia Bảo, team HKT, Pykun Gia Bảo, Đông Thiên Đức, Jason feat Đặng kiến Hào, Đạt G, Vũ Huy, cpu Munks, HTK, HKT, hoàng gia Bảo, HKT Band, Đoàn Khánh Dương, Tony Phạm, Lee Thiên Vũ, Young Bee ft Lyon, Ngô Huy Đồng, Thêm một đợt Đau Lyric, thời gian/ năm sáng sủa tác bài bác hát Thêm một lượt Đau, Thêm một lần Đau lời bài hát - nhạc sĩ sáng tác khuyết danh, lyric Thêm một đợt Đau - composer khuyết danh Loi bai hat Them Mot Lan Dau, Them Mot Lan Dau Lyric, thoi gian/ nam sang tac bai hat Them Mot Lan Dau, Them Mot Lan Dau loi bai hat - nhac đê mê sang tac khuyết danh, lyric Them Mot Lan Dau - composer khuyết danh


Nhạc đợi Viettel hot tuyệt nhất tháng
Alo tình nhân em đang ngủ
Thuê bao quý khách vừa call tạm thời...
Thuê bao sẽ kiếm tiền cưới vợ
Alo tình nhân tớ đang ngủ
Alô tôi nghe bê lô tôi nghe
Tòng phu
Em là con thuyền cô đơn
Đừng lo nhé gồm anh đây
Cảm ơn em đã đi đến bên anh
Xem tiếp

Chú ý:
Thuê bao chưa đăng ký dv nhạc chờ sẽ được đăng cam kết tự động lúc cài bài xích hát vì đăng ký nhạc chờ là đk bắt buộc để mua nhạc chờ
Phí dịch vụ: 8377: 3.000đ; 8577: 5.000đ; 6366: 3.000đ; 6566: 5.000đ