Tam quốc diễn nghĩa

Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100 Hồi 101 Hồi 102 Hồi 103 Hồi 104 Hồi 105 Hồi 106 Hồi 107 Hồi 108 Hồi 109 Hồi 110 Hồi 111 Hồi 112 Hồi 113 Hồi 114 Hồi 115 Hồi 16 Hồi 117 Hồi 118 Hồi 119 Hồi 120

Võ mùi hương hầu tư phen cần sử dụng mẹo

Nam Man vương năm lượt vào tròng

Lại nói Khổng Minh ngồi mẫu xe nhỏ, dẫn vài ba trăm kỵ binh đi lên phía trước xem địa thế. Ở đây có một dòng sông gọi là Tây Nhĩ Hà, nước tung tuy không xiết mấy nỗi, nhưng chẳng thấy một mẫu thuyền bè nào đi lại. Khổng Minh không đúng dẫn gỗ đóng bè thả xuống sông, tuy vậy vừa thả xuống, bè sẽ chìm. Khổng Minh mới hỏi Lã Khải. Khải nói:

- Tôi nghe bên trên thượng lưu sông này, có một trái núi, tre mọc như rừng, gồm lắm cây to, yêu cầu sai người dẫn xuống bắc ước cho quân mã qua sông.

Bạn đang xem: Tân tam quốc diễn nghĩa

Khổng Minh nhanh chóng sai ba vạn quân vào núi chặt vài vạn cây tre, thuận mẫu thả xuống, tới vị trí khúc sông nhỏ dại hẹp, bắc một dịp ước rộng rộng mười trượng. Rồi điều đại quân trong cả dọc bờ sông, hạ một hàng trại, rước ngay sông làm hào, ước làm cửa ngõ trại, đất lũy làm thành trì, đến quân sang mé bên đó sông, hạ ba cái trại to nữa để hóng quân Man.

Nói về mạnh Hoạch dẫn vài chục vạn quân, hằm hằm kéo đi; gần đến bờ sông, Hoạch rước một vạn quân đao mộc cho tới thẳng cửa trại khiêu chiến. Khổng Minh đầu nhóm khăn lượt, mình khoác áo cánh hạc, tay nuốm quạt lông, ngồi trên xe bốn ngựa kéo. Những tướng xúm xung quanh tả hữu đi ra. Khổng Minh trông sang mặt kia, thấy dũng mạnh Hoạch mình mang áo giáp da tê, đầu nhóm mũ chỏm sơn đỏ, tay tả vậy mộc, tay hữu cầm cố đao, cưỡi trâu đỏ, miệng đang chửi mắng lảm nhảm. Quân thủ hạ múa may đao mộc, hung hăng xông xáo.

Khổng Minh kịp rút quân về trại, tứ mặt cửa ngõ đóng chắc chắn chắn, cấm đoán ra đánh. Quân Man cởi trần truồng cho thẳng cửa trại chửi mắng.

Các tướng tá giận lắm, vào bẩm với Khổng Minh, xin ra quyết một trận tử chiến. Khổng Minh không nghe. Những tướng rứa nằn nì mãi, Khổng Minh bảo rằng:

- Quân rợ ko tuân vương vãi hóa, chuyến đó lại đây, cầm cố đang hung tợn, chưa phải đánh vội, hãy đứng vững vài ba hôm, cố kỉnh hung tợn sút đi, ta khắc có mẹo phá được.

Vài hôm sau, Khổng Minh trèo lên gò cao xem, nhận thấy quân Man đang ra dáng trễ nải new hội các tướng lại hỏi rằng:

- những ngươi tất cả dám ra tấn công không?

Các tướng hớn hở xin đi. Khổng Minh trước hết gọi Triệu Vân, Ngụy Diên vào trướng, ké tai dặn dò mẹo mực. Hai fan lĩnh kế đi trước. Lại call đến vương vãi Bình, Mã Trung lĩnh kế ra đi. Rồi gọi Mã Đại dặn rằng:

- sau khi quân ta lui rồi, trong trại đề nghị đốt đèn lửa cho nhiều. Táo tợn Hoạch biết tin, tất lấy quân xua theo, ngươi đề nghị lẻn xuất hiện sau mà chặn đường.

Trương Dực nhận kế lui ra.

Khổng Minh không đúng Quan Sách hộ xe, rút không còn quân mã, mà lại trong trại đèn đuốc vẫn đốt sáng choang. Quân Man thấy vậy không đủ can đảm xông xáo.

Sáng hôm sau, dũng mạnh Hoạch dẫn quân đến, thấy cha trại không có quân mã gì cả, vứt lại hơn một trăm xe hoa màu khí giới.

Mạnh Ưu nói:

- Gia cat Lượng vứt trại nhưng chạy, hoặc là bao gồm mẹo gì chăng?

Mạnh Hoạch nói:

- Gia cát Lượng bỏ cả xe cộ lương mà chạy rứa này, có thể trong nước có câu hỏi gì khẩn cấp, phi Ngô xâm, vớ Ngụy cướp, do đó phải đốt đèn đó để làm nghi binh cơ mà đi mang đến thoát đây! Ta bắt buộc đuổi gấp, tránh việc để lỡ mất cơ hội.

Bởi thế, mạnh khỏe Hoạch rứa quân đi trước, đến sát bên bờ sông Tây Nhĩ Hà, trông sang bên đó thấy tinh kỳ vẫn chỉnh tề như trước, đỏ ối một góc trời. Quân Man không dám tiến sang trọng nữa.

Hoạch bảo Ưu rằng:

- Đây hẳn là Gia cát Lượng sợ quân ta xua đuổi theo, cho nên còn tạm đóng góp quân lại đây, chỉ vài ba ngày nữa tất đề nghị rút hết.

Bèn đóng quân ở bờ sông, sai vào núi chặt tre đóng bè, sửa soạn thanh lịch sông, rồi bắt đa số tên can đảm dời mang đến ở trước trại. Tuy vậy quân Man đo đắn quân Thục đang vào tận tổ mình từ lâu rồi. Bữa ấy gió nổi to, bốn phía lửa cháy nghi ngút, trống khua inh ỏi, quân Thục kéo đến. Quân Man xô đẩy lẫn nhau. Bạo phổi Hoạch vội vàng dẫn chúng ta hàng tiến công mở con đường trở về trại cũ. Hốt nhiên đâu một toán quân sinh sống trong xông ra, chính là Triệu Vân. Hoạch mau lẹ lẻn chạy vào phía khe núi, lại gặp gỡ một toán quân tiến công ra, sẽ là Mã Đại. Hoạch chỉ với vài mươi thương hiệu quân đi theo, chạy chúi vào trong hang núi. Hoạch trông ra bố mặt tây, nam, bắc, ở đâu cũng bụi bay lửa cháy, vì vậy không dám tiến nữa, đề nghị quay chạy về phía đông. Hoạch vừa qua khỏi cửa núi, trông ra mé rừng trước mặt, thấy vài ba mươi fan đang đẩy một cỗ xe, Khổng Minh ngồi chễm chện ở trên, cười khanh khách, mà rằng:

- Man vương táo bạo Hoạch, trời làm thua kém đến núm này, ta đợi tại đây đã thọ rồi!

Hoạch nổi giận, ngoảnh lại bảo tả hữu rằng:

- Ta mắc phải qủy kế bạn này, chịu nhục đã cha phen rồi; ni lại gặp nhau nghỉ ngơi đây, bọn chúng mày đề xuất cố sức sấn vào, băm nhỏ dại xe lẫn tín đồ như cám mang đến tao!

Quân Man tràn sang, dũng mạnh Hoạch hò la đi đầu. Lúc gần mang lại nơi, tự nhiên đánh ầm một tiếng, quân Man lăn nhào cả xuống hố. Ngụy Diên dẫn vài trăm quân ra, trói ráo lại không chừa một tín đồ nào.

Khổng Minh về trại trước, chiêu phủ quân Man cùng tù trưởng những động, cho nạp năng lượng cơm uống rượu, mang lời ngọt ngào dỗ dành, tha đến đâu về đấy. Ai nấy đều bái tạ bụng Khổng Minh.

Một lát Trương Dực giải dạn dĩ Ưu vào, Khổng Minh trách rằng:

- Anh ngươi ngây ngô dại, ngươi đề nghị cản ngăn new phải, ni bị ta bắt tứ phen rồi, còn khía cạnh mũi như thế nào trông thấy người ta nữa không?

Mạnh Ưu ngại ngùng quá, lạy phục xuống đất xin tha tội.

Khổng Minh nói:

- Ta không giết vội, hãy tha dòng mạng ngươi, nhằm về mà anh em khuyên bảo nhau.

Rồi sai dỡ trói thả mạnh mẽ Ưu về. Ưu khóc lạy ra đi.

Một lát, Ngụy Diên giải dạn dĩ Hoạch đến. Khổng Minh hằm hằm quát rằng:

- Lần này lại bị ta bắt, ngươi còn nói gì nữa?

Hoạch nói:

- Ta lỡ mắc phải mẹo lừa, dẫu chết cũng ko nhắm được mắt!

Khổng Minh quát võ sĩ lôi ra chém. Hoạch không chút hại hãi, ngoảnh lại bảo Khổng Minh rằng:

- giả dụ lại tha đến ta về, ta đề nghị quyết trả thù được tư phen phải bắt này.

Khổng Minh cười cợt rộ, sai túa trói mang đến Hoạch, mang lại uống rượu tử tế xong để nghỉ ngơi vào trướng. Khổng Minh hỏi rằng:

- Ta tứ lần đãi ngươi tử tế, cớ sao ngươi vẫn không chịu phục?

Hoạch nói:

- Ta tuy là fan rợ mọi, nhưng không chuyên dùng qủy kế như thừa tướng, cho nên vì thế ta không phục.

Khổng Minh nói:

- Ta lại tha mang lại ngươi về, còn dám pk nữa thôi?

Hoạch nói:

- Chuyến này vượt tướng mang đến ta về, ví như lại bắt được ta nữa, ta xin dốc lòng sản phẩm phục, dưng hết cả của cải trong động, thề không đủ can đảm làm làm phản nữa.

Khổng Minh ngay tắp lự cười, tha cho. Hoạch náo nức lạy tạ, về giao hội được vài ngàn quân các động, kéo xuống phía nam. Đang đi bỗng chạm chán một toán quân mã kéo đến, vấp ngã ra bạo dạn Ưu. Ưu định thu nhặt tàn quân mang đến đánh trả thù cho anh. Hai đồng đội ôm đem nhau nhưng khóc, nói lể câu hỏi trước.

Ưu nói:

- Quân ta chiến bại luôn, quân Thục được mãi chũm này, khó lòng cản lại được.Ta chỉ nên ẩn lánh vào vị trí động sâu ko ra nữa. Quân Thục không chịu đựng được rét nực, tất nhiên phải rút về.

Hoạch nói:

- Có nơi nào ẩn lánh được không?

Ưu nói:

- Từ trên đây đi về mé tây nam, có một động điện thoại tư vấn là rượu cồn Thứu Long. Chúa động tên là Đóa bốn đại vương, nghịch thân cùng với anh lắm, đề nghị sang đấy nhưng ẩn.

Hoạch sai dạn dĩ Ưu đến thì thầm trước với Đóa bốn đại vương. Đóa bốn vội dẫn quân ra đón khỏe khoắn Hoạch vào động. Kính chào hỏi nhau xong, Hoạch thuật lại chuyện trước.

Đóa tứ nói:

- Đại vương vãi khoan trung khu chớ ngại; nếu quân Xuyên cho đây, một mống cũng không sống được cơ mà về mang đến làng, trong cả Gia cát Lượng cũng trở nên phải chết ở xứ này nhưng thôi!

Hoạch mừng lắm, hỏi Đóa tứ xem tất cả mẹo gì tuyệt thế.

Đóa tư nói:

- Ở cồn này chỉ gồm hai tuyến đường vào được. Một tuyến đường về mé đông bắc, tức là con đường thánh thượng đi mang đến đây. Đường ấy địa thế phẳng phiu, đất lành nước ngọt, người ngựa đi lại dễ dàng dàng. Nếu đem đá gỗ ngăn lấp cửa động, thì dẫu có trăm vạn quân, cũng không sao vào lọt. Còn một con đường ở mé tây bắc, núi non hiểm ác, đường sá thon hòi, lại lắm rắn dữ, rết độc, từng ngày về buổi chiều, chướng khí bốc lên, mang đến mãi trưa hôm sau new tan, chỉ trong tiếng thân, giờ đồng hồ dậu mới có thể đi lại được. Nước không uống được, con ngữa người cạnh tranh đi lắm. Lại có bốn ngọn suối độc: Một là Á Toàn, nước mặc dù ngọt, mà lại uống nên thì không nói được, chỉ mười ngày là chết. Nhì là khử Toàn, nước lạnh như đun sôi, nhỡ ai động yêu cầu thì domain authority thịt ruỗng ra, thấu mang lại xương cơ mà chết. Bố là Hắc Toàn, nước tương đối trong, ai dúng buộc phải thì chân tay đen cả ra mà chết. Tứ là Nhu Toàn, nước rét như băng, ai uống buộc phải thì cổ họng lạnh ngắt, bản thân mẩy dẻo quẹo cả ra nhưng mà chết. Ở xứ này đến nhỏ chim, con sâu cũng không có. Trước kia chỉ gồm quan Phục ba tướng quân công ty Hán đến đây một lần; từ đấy không một ai dám qua nữa. Nay chặn lấp mặt đường đông bắc, hoàng thượng cứ ở yên ổn trong đụng tôi. Quân Thục thấy vậy, tất đề xuất đi theo tuyến đường mé tây. Qua đó, uống bắt buộc nước suối thì dẫu trăm vạn quân cũng không sao về được. Can gì cần đánh chác đến mệt?

Mạnh Hoạch mừng lắm, giơ tay lên trán, nói:

- ni mới có chỗ ở yên ổn đây!

Lại trỏ sang mặt bắc, nói:

- Tha hồ mang lại Gia cat Lượng mưu thần mẹo thánh cũng chẳng làm cho trò gì! Chỉ bốn ngọn suối này cũng đủ báo thù được bốn phen ta thua trận trước!

Từ đó, táo bạo Hoạch, táo bạo Ưu cả ngày chỉ cùng với Đóa bốn uống rượu ăn uống yến.

Lại nói Khổng Minh mấy hôm ko thấy bạo dạn Hoạch tiến ra, ngay tức thì truyền lệnh mang đến quân rời Tây Nhĩ Hà, kéo xuống phía nam. Bấy giờ, sẽ tháng sáu, trời nắng và nóng chang chang, nóng hơn lửa đốt. Bạn đời sau vịnh cái nắng nóng phương phái mạnh như sau:

Núi đầm hầu như khô cháy,

Lửa nóng tựa vầng dương.

Biết đâu quanh đó trời đất,

Nóng bức thực khôn lường.

Khổng Minh dẫn quân đang đi, chợt gồm tiễu mã về báo rằng:

- bạo dạn Hoạch ẩn trong đụng Thứu Long, chặn lấp mất cửa ngõ động, đến quân canh giữ, chốn ấy núi non hiểm hóc, cần thiết tiến lên được.

Khổng Minh đòi Lã Khải mang lại hỏi. Khải nói:

- Tôi từng nghe động này có một nhỏ đường, tuy thế không rõ chũm nào.

Tưởng Uyển nói:

- to gan lớn mật Hoạch tứ lần bị bắt, đã sợ mất vía, còn dám ra gì nữa? Huống hôm nay tiết trời nóng nực, quân vẫn mệt mỏi, tấn công cũng vô ích, thà lấy quân về còn hơn.

Khổng Minh nói:

- Về thì trúng cần kế của mạnh mẽ Hoạch rồi. Quân ta rút lui, hắn tất thừa cầm cố đuổi theo. Đã mang đến đất này, lẽ đâu ta chịu đựng về không?

Bèn sai Vương Bình với vài trăm quân làm tiền bộ, bắt quân Man dẫn lối, tìm con đường nhỏ tuổi mé tây bắc đi vào. Quân mã đến một ngọn suối, sẽ khát tranh nhau xuống múc nước uống. Vương vãi Bình tìm kiếm được đường rồi, định về báo với Khổng Minh. Tuy nhiên về mang đến trại thì thấy quân sĩ không một ai nói được, chỉ lấy tay trỏ vào mồm ra hiệu. Khổng Minh giật mình, biết là trúng độc, mới cưỡi cái xe nhỏ, dẫn vài mươi thương hiệu quân cho xem, thấy một vũng nước vào suốt mang lại tận đáy, trong nhưng mà rùng mình không một ai dám lội xuống. Khổng Minh xuống xe, lên cao đứng nhìn thấy bốn phía núi cao chót vót, im thin thít như tờ, không tồn tại tiếng chim chóc gì cả, Khổng Minh vào bụng lấy có tác dụng nghi lắm. Tự dưng thấy bên trên đỉnh núi gồm một tòa cổ miếu. Khổng Minh tức thì vịn cành níu dây, tháng men trèo lên tận đỉnh, thấy một pho tượng tướng tá quân ngồi uy nghi làm việc giữa. Cạnh miếu gồm một tấm bia đá, xem ra là miếu quan lại Phục tía tướng quân Mã Viện, khi xưa tấn công Man, qua đây, người bản xứ lập miếu thờ, Khổng Minh bèn vào lạy với khấn rằng:

- Tôi là Lượng, vâng lời tiên quân ủy thác con côi, ni phụng thánh chỉ mang lại đây bình Man. Tôi mong dẹp hoàn thành Man phương, trở lại đánh Ngụy, diệt Ngô, mang lại đất nước nhà Hán. đấu sĩ không tường địa lý, lỡ uống phải nước độc, nói không ra tiếng. Xin tôn thần nghĩ đến đậc ân bản triều, thông linh hiển thánh cứu giúp cho tía quân!

Khấn xong, ra phía bên ngoài cửa miếu coi có tín đồ nào hỗ tương thì hỏi. Tự dưng thấy một ông các cụ ông cụ bà từ trái núi bên đó đang phòng gậy đi lên, hình dung kỳ lạ. Khổng Minh mời các cụ ấy vào miếu, xin chào hỏi xong, ngồi đùa trên tảng đá. Khổng Minh hỏi thương hiệu tuổi. Người lớn tuổi nói:

- Lão phu nay nghe danh vượt tướng, may được bái loài kiến ở đây! tín đồ Man phương này, được team ơn thừa tướng tha tội đến cũng nhiều, đều có bụng cảm ơn lắm.

Khổng Minh hỏi cho suối độc.

Cụ già nói:

- Quân của vượt tướng uống phải suối câm, chỉ vài ngày là chết. Quanh đó suối ấy ra lại sở hữu ba ngọn suối nữa, gọi là diệt Toàn, Nhu Toàn, Hắc Toàn. Tư suối ấy toàn là tà khí tụ lại, ko thuốc gì chữa được. Không chỉ có vậy chướng khí bốc lên, chỉ trong vài giờ mùi, giờ thân, giờ đồng hồ dậu là hỗ tương được, còn đi vào giờ khác các nhiễm bắt buộc chướng khí mà bị tiêu diệt liền.

Khổng Minh nói:

- ví như thế, phương Man cần thiết bình được. Phương Man không bình xong, tiến công sao được Ngô, Ngụy nữa, nhưng đem lại tổ quốc cho bên Hán, há chẳng phải mất việc phó thác của tiên quân ru? Ta sinh sống nữa cũng vô ích, sao bởi chết đi đến rảnh!

Cụ già nói:

- thừa tướng đừng lo, lão phu xin hướng dẫn một chỗ rất có thể cứu vãn được.

Khổng Minh nói:

- Lão trượng có cao con kiến gì, xin chỉ bảo ngay lập tức cho.

Cụ già nói:

- Tự đây đi trực tiếp mé tây vài ba dặm, tất cả một hang núi, vào trong hang đi hai mươi dặm nữa, đến một chiếc khe, hotline là khe Vạn An. Làm việc đó, tất cả một cao sĩ, gọi là Vạn An ẩn giả. Đã vài ba mươi năm nay, bạn ấy không rời ra khỏi khe. Sau đơn vị ông có một cái suối, call là suối An Lạc. Ai trúng buộc phải độc, hấp thụ nước suối ấy khỏi liền. Hoặc fan nào sinh ghẻ, nhiễm buộc phải chướng khí, vệ sinh nước suối ấy thoải mái và tự nhiên không việc gì. Trước nhà có một sản phẩm công nghệ cỏ hotline là giới diệp vân hương, ngậm lá cỏ ấy trong mồm, thì chướng khí không nhiễm vào được. Quá tướng nên đến đấy mà cầu cho mau.

Khổng Minh lạy tạ, nói:

- May nhờ trưởng giả rủ lòng cứu vãn mệnh, ghi ghi nhớ không khi nào dám quên. Xin trưởng giả đến tôi theo thông tin được biết tên tuổi?

Cụ già nói:

- Ta là thần núi sống xứ này, phụng mệnh quan Phục tía tướng quân, lại chỉ bảo giúp ngài.

Nói đoạn, quát một tiếng, cửa đá trong miếu tự nhiên mở ra, ông cụ phi vào rồi vươn lên là mất.

Khổng Minh lấy làm lạ, vào miếu lạy tạ, rồi tìm mặt đường cũ lên xe pháo về trại.

Hôm sau, Khổng Minh rước hương hoa lễ thiết bị dẫn vương Bình và bầy quân câm, theo lời thần chỉ, lần tìm kéo đi, vào một hang núi, đi nhì mươi dặm nữa, thấy thông to, bách cổ, trúc lạ, hoa thơm, rườm rà xung quanh một khu nhà. Sau bức rào, tất cả mấy gian nhà tranh, mùi hoa ngào ngạt. Khổng Minh mừng lắm, đặt chân đến gõ cửa. Một đồng tử đi ra. Khổng Minh toan hỏi, thì lại thấy một người đội nón nan, đeo dép cỏ, áo bào trắng, dây sống lưng thâm mắt biếc, tóc vàng, hớn hở bước tới, hỏi ngay rằng:

- tất cả phải Hán thừa tướng mang đến đó không?

Khổng Minh nói:

- Cao sĩ sao lại biết tôi thế?

Ẩn mang nói:

- lâu nay nghe vượt tướng sang phái mạnh chinh, sao lại không biết?

Bèn mời Khổng Minh vào nhà chơi. Khổng Minh nói:

- Tôi chịu đựng lời ủy thác của Chiêu Liệt hoàng đế, nay lại phụng chỉ trường đoản cú vương, dẫn quân đến đây, dẹp yên cõi rợ, mang đến theo về vương vãi hóa. Không ngờ, bạo dạn Hoạch ẩn đậy trong hễ này, quân sĩ lỡ uống bắt buộc suối câm. Đêm qua, nhờ gồm Phục cha tướng quân hiển thánh, nói rằng cao sĩ gồm suối thuốc trị được. Vậy xin cao sĩ rộng lượng cho ít nước thần, để cứu vãn vớt loại sống thừa của cha quân.

Ẩn giả nói:

- Lão phu là fan quê kệch ở vùng núi rừng, vượt tướng lọ đề nghị uổng công mang lại đây. Suối này nghỉ ngơi ngay sau nhà, xin cứ việc ra cơ mà uống.

Ẩn giả mới sai tiểu đồng gửi Vương Bình cùng quân lính ra suối lấy nước. Uống xong, quân lính đều ngay tức khắc thổ ra dãi độc, rồi nói được ngay. Tuỳ nhi lại chuyển cả đàn đến khe Vạn An tắm rửa táp.

Ẩn giả của phòng pha chè hạt bách, thiết đãi Khổng Minh, với nói:

- Ở xứ này lắm như thể rắn dữ, rết độc, hoa liễu cất cánh vào vào khe, nước không vấn đề gì uống được, phải đào giếng new xong.

Khổng Minh xin hỏi tên họ. Ẩn trả cười, nói:

- Chẳng cất gì vượt tướng, tôi là bạo dạn Tiết anh ruột dạn dĩ Hoạch đây!

Khổng Minh ngạc nhiên.

Ẩn đưa nói:

- quá tướng chớ nghi, tôi xin nói rõ, phụ huynh tôi sinh được cha người con, tôi là trưởng, thiết bị hai là bạo dạn Hoạch, thứ cha là táo bạo Ưu. Cha mẹ chúng tôi mất sớm, hai em tôi cứng đầu, cứng cổ, ko tuân vương vãi hóa. Tôi can bảo bọn chúng nó không nghe, yêu cầu phải thay đổi tên, ẩn dật nghỉ ngơi đây. Nay em tôi làm cho phản, để thừa tướng đề xuất khó nhọc, mang lại xứ bất mao<1> này, tội tôi thật đáng mong muốn chết; vày thế, xin tự thú với vượt tướng trước.

Khổng Minh than rằng:

- Thế mới biết vấn đề Đạo chích với Liễu Hạ Huệ<2> thời nay cũng có.

Bèn bảo khỏe khoắn Tiết rằng:

- Tôi xin tâu với thiên tử cử ông lên làm cho vua xứ này có được không?

Tiết nói:

- Tôi vì ghét công danh, phải trốn ra đây, còn bụng làm sao tham phú qúy nữa!

Khổng Minh bèn lấy đá quý lụa ra tạ. Táo bạo Tiết cố lắc đầu không chịu đựng lấy. Khổng Minh cảm phục, từ biệt ra về.

Có thơ khen rằng:

Thảnh thơi vào một túp lều tranh,

Suối mát, hoa thơm, cảnh cũng thanh,

Cổ thụ um tùm, fan vắng ngắt,

Hãy còn sương biếc khóa non xanh.

Khổng Minh về cho trại, sai quân đào giếng đem nước, đào sâu hơn nhì mươi trượng, không thấy một giọt nước nào, mười nơi đào đa số thế cả, binh sĩ nhao cả lên.

Nửa đêm hôm ấy Khổng Minh đốt hương, kêu khấn trời rằng:

- Lượng bất tài, ngước đầu mang ơn phúc công ty Đại Hán, phụng mệnh quý phái dẹp phương Man. Nay giữa đường thiếu nước, quân mã ước mong cả. Trời ví bằng chưa tuyệt công ty Hán, xin mang đến ngay suối ngọt tung ra, nếu khi số công ty Hán vẫn hết, Lượng cũng xin chết tại xứ này.

Khổng Minh khấn xong, đến sáng ra giếng nào thì cũng đầy ăm ắp nước ngọt.

Có thơ rằng:

Vì nước mang binh cho tới cõi Man,

Giời hè, khu đất sỏi, giếng thô khan.

Lòng thành âu bao gồm thần minh chứng,

Khấn khứa vừa xong nước tan giàn.

Quân sĩ được suối ngọt, nhà hàng ăn uống thỏa thuê, bắt đầu theo đường tắt mang đến thẳng trước cồn Thứu Long hạ trại.

Quân Man dò thấy, về báo với mạnh dạn Hoạch rằng:

- Quân Thục ko nhiễm đề xuất chướng khí, cơ mà cũng chẳng thấy thô khát gì cả; những suối độc là cầm mà ko nghiệm.

Đóa Tư thánh thượng không tin, cùng bạo gan Hoạch trèo lên núi đứng xem, thấy quân Thục quả nhiên im ổn như thường, kẻ gánh thùng to, bạn xách thùng nhỏ, tranh nhau mang nước về thổi cơm trắng và cho con ngữa uống. Đóa tứ rợn tóc gáy, ngảnh lại bảo bạo gan Hoạch rằng:

- Đây chắc là thần binh!

Hoạch nói:

- Hai bằng hữu tôi, xin liều pk với quân Thục một trận, dù chết ngay cũng đánh, chớ đâu ngồi khoanh tay chịu trói!

Đóa Tư hoàng thượng nói:

- giả dụ quân thánh thượng thua, thì vợ con tôi cũng nguy cả. Vậy yêu cầu giết trâu, mổ bò, khao thưởng quân đụng để chúng rứa sức lăn xả vào trại Thục nhưng mà đánh, may ra bắt đầu thắng được.

Bèn mở đại tiệc khao quân. Lúc quân Man sắp tới khởi hành, sực bao gồm tin báo chúa hễ Ngân Dã là Dương Phong ở mé tây sau hễ này, dẫn bố vạn quân lại giúp.

Mạnh Hoạch mừng rỡ, nói:

- Quân bóng giềng giúp ta, phen này cứng cáp đánh được quân Thục.

Bèn thuộc Đóa Tư chúa thượng ra đón rước Dương Phong vào.

Phong nói:

- Tôi có bố vạn tinh binh các mặc thiết giáp, giỏi nghề trèo non thừa suối, rất có thể địch được quân Thục trăm vạn. Tôi lại có năm con thông liền võ nghệ, xin đem đến giúp đại vương.

Nói rồi, điện thoại tư vấn năm nhỏ ra lạy. Người nào cũng mình beo dáng vẻ hổ, tướng giữ lại sức mạnh. Mạnh khỏe Hoạch mừng lắm, Mở tiệc khoản đãi cha con Dương Phong. Rượu nửa chừng, Phong nói:

- vào quân không có gì làm vui, tôi sẽ đem theo lũ gái Man, múa đao che mộc rất giỏi, xin cho ra giúp vui một chút.

Hoạch mừng rỡ, ưng lời. Một lát, vài tía chục cô bé Man, người nào cũng xõa tóc, đi chân không, từ xung quanh trường múa mênh đi vào. Lũ Man vỗ tay ca hát, hòa theo nhịp múa. Dương Phong lại sai hai con dâng chén chúc mừng táo bạo Hoạch, khỏe mạnh Ưu. Hai bạn đỡ chén toan uống, Phong bèn quát to lớn một tiếng, hai bé bắt ngay dạn dĩ Hoạch, bạo gan Ưu trói nghiến lại. Đóa tư toan chạy, bị Dương Phong bắt nốt. Lũ gái Man đứng dàn ở kế bên trướng, không một ai dám mang lại gần.

Hoạch bảo Dương Phong:

- Thỏ chết, cáo thương, vật dụng còn biết xót đồng một số loại huống chi ta với ngươi hồ hết là chúa các động, xưa nay không thù hằn gì nhau, tại sao ngươi chực hại ta làm vậy?

Phong nói:

- anh em con cháu ta, các đội ơn Gia cát thừa tướng mạo tha tội, lưỡng lự lấy gì báo đền. Nay ngươi có tác dụng phản, cần ta bắt mang nộp cho thừa tướng tá đây!

Quân Man các động, tung chạy đâu về đấy cả. Dương Phong giải mạnh Hoạch, mạnh mẽ Ưu, Đóa tư đến trại Khổng Minh. Khổng Minh đòi vào, Phong lạy ở bên dưới trướng, thưa rằng:

- bé cháu bọn chúng tôi, hầu như được đội ơn đức quá tướng, do đó bắt bầy Mạnh Hoạch lại nộp.

Khổng Minh trọng thưởng đến Dương Phong, rồi không đúng điệu táo bạo Hoạch vào. Khổng Minh cười, nói:

- Phen này ngươi đã chịu đựng chưa?

Hoạch nói:

- Ta bị bắt là không phải do tài của ngươi. Vì fan trong cồn ta sợ hãi lẫn nhau, mới đến nỗi này! muốn giết thì giết, chớ ta vẫn không chịu!

Khổng Minh nói:

- Ngươi lừa ta vào nơi không tồn tại nước, lại đem tư suối ô nhiễm và độc hại quân ta. Cố gắng mà quân ta không vấn đề gì, chẳng đề nghị là lòng trời ư? Sao bạn u mê làm cho vậy?

Hoạch lại nói:

- Tổ ta sống núi Ngân Hàng, sinh sống đó tất cả ba con sông hiểm trở, hai từng ải vững bền. Trường hợp ngươi mang đến tận đấy cơ mà bắt được ta, thì chẳng đều là ta bắt buộc phục, mà đến đời bé đời con cháu ta cũng dốc lòng phụng thờ nữa.

Khổng Minh nói:

- Ta tha mang lại ngươi lần này, về thu nhặt quân mã, quyết thư hùng một trận nữa cùng với ta. Trường hợp ta tóm được nhưng ngươi còn ko chịu, ta vẫn giết cả chín họ bên ngươi đi đó!

Liền quát tả hữu toá trói cho khỏe khoắn Hoạch. Hoạch lạy từ ra về.

Khổng Minh lại sai tháo dỡ trói cho bạo gan Ưu, Đóa bốn và mang lại uống rượu hoàn hồn. Hai bạn sợ run cụ cập, không dám ngẩng mặt lên nhìn. Khổng Minh cho ngựa và sai người đưa về.

Đó là:

Cõi hiểm xông pha nào bài toán dễ,

Mẹo kỳ bày đặt cũng khôn thay!

Chưa biết mạnh Hoạch được thua thay nào, coi hồi sau phân giải.

Chú thích dưới trang ▲ Xứ ko có cây xanh mọc. ▲ Đạo chích là đứa ăn trộm, Liễu Hạ Huệ là một trong người đại hiền, hai fan này là anh em ruột, cơ mà một bạn hay, một bạn dở.

Bạn đã xem phim Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa - Lồng tiếng full bạn dạng đầy đầy đủ

Bộ phim Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa - Lồng giờ full bạn dạng đầy đủ thuộc thể loại phim Cổ Trang kiếm Hiệp của Trung Quốc. Tân Tam Quốc diễn nghĩa thuật lại quá trình từ cuối đời Đông Hán quần hùng cát cứ cho đến khi thiên hạ quy về bên Tấn, thể hiện tư tưởng triết học nhân văn, sách lược quân sự, chủ yếu trị. Những nhân vật chính như Gia cát Lượng, Tào Tháo, lưu Bị, Tôn Quyền, Chu Du, bốn Mã Ý…

Use Google Chrome browser for the best experience on vn2, Click here lớn install

Sử dụng trình duyệt Google Chrome để sở hữu trải nghiệm rất tốt trên vn2, cài đặt Google Chrome bấm (vào đây)

Khi áp dụng tìm kiếm trên Google, vui tươi thêm "vn2" vào sau tên phim đề xuất tìm kiếm, ví dụ: (tan tam quoc dien nghia long tieng full ban day du vn2).


CÙNG THỂ LOẠI:
MỚI CẬP NHẬT
*

18/18

Tru Tiên Thanh Vân Chí Phần 2


*

Bích máu Kiếm


*

46/46

SÓNG GIÓ NGUYÊN TRIỀU


*

60/60

Mộc Quế Anh Đại Phá Thiên Môn Trận


*

69/69

Nhạc Phi Diễn Nghĩa - anh hùng Nhạc Phi


Võ Thần


30/30

THÂM CUNG NỘI CHIẾN PHẦN 2 - CUỘC CHIẾN CHỐN THÂM CUNG


40/40

Mộc tủ Phong Vân


108/108

CÔNG CHÚA LẠC NHÂN GIAN - Phim tốt Full HD


41/41

Phục Quốc Phụ Tình


Huyền Thoại Hoa Mộc Lan


36/36

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn


36/36

KHÓI LỬA NHÂN GIAN - HOA TIỂU TRÙ


29/29

Đông rất Phục Thù


12/12

Ba chàng Ngự Lâm


42/42

LỘC ĐỈNH KÝ 2000 - TIỂU BẢO VÀ KHANG HY


48/48

Thiên Tình chi Lộ


TOP PHIM MỚI ĐƯỢC YÊU THÍCH

Bàn Tay Ma Thuật


PHIM Hàn Quốc

25 tiếng Yêu - Sweet Games


PHIM Trung Quốc

Yến sơn Phái với Bách Hoa Môn


PHIM Trung Quốc

Bảy Kiếp May Mắn


PHIM Trung Quốc

Lá Phiếu Tử Hình


PHIM Hàn Quốc

Người thương yêu - My Dearest 2023


PHIM Hàn Quốc

Em Đến tự Tương Lai


PHIM Trung Quốc
24/24

Thế Giới Dị Nhân


PHIM Trung Quốc
Phim mới update
Phim xem nhiều
Trang website 100% không tồn tại nội dung quảng cáo.

Xem thêm: 6 Cây CảNh Mê Ăn ThịT, NgườI NgườI Ưa Thích, Có Cây Nhìn Mong Manh, TuyệT ĐẹP


QUỐC GIA:
Phim Hàn Quốc
Phim Trung Quốc
Phim Hồng Kông
Phim Mỹ
Phim Việt Nam
Phim Thái Lan
Phim Nhật Bản
Phim nhiều Quốc Gia
Phim Chiếu Rạp
Phim nước hàn 2
THỂ LOẠI PHIM:
Hành Động
TLXH Hành Động
Hành Động Hài Hước
Cờ bạc bẽo Xã Hội Đen
Võ Thuật
Võ Thuật tìm Hiệp
Tình Cảm
Xuyên Không
Tâm Lý - kinh Dị
Cổ Trang Tổng Hợp
Hoạt Hình - ANIME
Ca nhạc
tmec.edu.vn
contact .vn2
gmail.com
Đây là ứng dụng Test kiếm tìm kiếm mang lập tiêu đề, đều hiển thị chỉ là mô phỏng, trang website không dẫn links đến nội dung đoạn clip trực tuyến, cũng như bất cứ một hình ảnh riêng tứ nào.