Ket-noi.com phân chia se
MTTCQCHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHẤP PHÂN TÍCH KHỐILƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH THỂ TÍCHCâu 1: mang lại 25ml dung dịch Ag
NO3 0.1248N vào 20ml dung dịch
Na
Cl. Chuẩn chỉnh độ lượng Ag
NO3 dư thấy tiêu tốn hết 11.54 ml dung dịch
KCNS 0.0875 N. Tính độ đậm đặc của hỗn hợp Na
Cl.Câu 2: phối hợp 35g mẫu tất cả chứa sắt, tiếp đến đem kết tủa hoàn toànbằng dung dịch Na
OH dư. Lọc, rửa kết tủa, tiếp nối đem sấy khô rồi nungở nhiệt độ 8000C đến khối lượng không đổi, thu được 0.5g hóa học rắn. Hãygiải ưng ý (viết phương trình bội phản ứng) cùng tính xác suất sắt bao gồm trongmẫu lấy phân tích.Câu 3: Đun sôi 1.000g một chủng loại muối amoni thô với lượng dư
Na
OH. Toàn thể khí NH3 bay ra đuợc hấp thụ hết vào 50.00 ml dungdịch H2SO4 0.500 N. Chuẩn chỉnh độ acid còn thừa hết 15.68 ml Na
OH 0.050N. Tính các chất % NH3 tất cả trong muối hạt amoni.Câu 4: Để khẳng định hàm lượng photpho vào quặng sắt, người talấy 1.5860g mẫu, rước phân hủy, đưa thành hỗn hợp rồi kết tủaphotpho dưới dạng kết tủa (NH4)3PO4.12Mo
O3 (M = 1976.4), lấy sấykết tủa này và cân nặng được 0.4386g. Để khám nghiệm lại công dụng phân tích,người ta đem kết tủa vẫn sấy, mang nung để đưa thành P2O5.25Mo
O3 (MMTTCQ= 3596.5) và cân được 0.4173g. Tính hàm lượng photpho vào quặngtheo nhị lần cân sau thời điểm sấy và sau khi nung kết tủa.Câu 5: Để xác định silic dưới dạng Si
O2 vào một mẫu mã silicat,người ta triển khai như sau: cân 0.4870g mẫu, tổng hợp trong acid và táchsilic ra bên dưới dạng acid silicsic, mang đến kết tủa vào chén bát platin nung đếntrọng lượng không đổi, đem cân được 9.5271g. Vì trong oxid thu đượcđó còn tồn tại lẫn các oxid sắt kẽm kim loại khác, yêu cầu để xác định đúng đắn hơn,người ta đem lượng oxid vẫn thu được chế hóa bởi hỗn hòa hợp hai acid
H2SO4 với HF trong chén platin để tổng thể lượng Si
O2 đưa thành Si
F4bay khá đi, vào chén chỉ từ lại các oxid khác. Sau khi nung chén bát đếntrọng lượng ko đổi, cân nặng được 9.2210g. Tính hàm vị Si
O2 trongmẫu phân tích.Câu 6: Để xác minh Mg
O trong xi măng, tín đồ ta cân 1,8610 gmẫu lấy phân diệt thành dung dịch, tách canxi và chế hóa để thu được250 ml dung dịch. Lấy 100 ml dung chất dịch này đem kết tủa ion Mg2+ dướidạng Mg
NH4PO4. Sau khi lọc, rửa với nung kết tủa đến cân nặng khôngđổi thì thu được 0,2516 g Mg2P2O7. Tính hàm lượng % Mg
O trong mẫu.Câu 7: Một mẫu quặng oxit sắt nặng nề 0,5000 g được thiết kế kết tủadưới dạng Fe(OH)3 cùng nung thành oxit sắt tía với trọng lượng thu được là0,4980 g. Tính các chất sắt bên dưới dạng %Fe và %Fe3O4?
MTTCQCâu 8: 0.8325g một hợp kim Cu + Sn + Zn. So sánh bằngphương pháp cân nặng thu được 0.6728g Cu
SCN và 0.0423g Sn
O2.Xác định hàm lượng các thành phần trong hợp kim.Câu 9: Để xác minh nồng độ dung dịch Na
OH tín đồ ta hòa tan1.26g H2C2O4.2H2O vào nước cùng thêm nước cho vừa khéo 500ml dung dịch.Chuẩn độ 25ml dung dịch axit oxalic trên hết 12.58ml Na
OH. Tính nồngđộ N của dung dịch Na
OH.Câu 10: tổ hợp 1.245g mẫu gồm chứa sắt, tiếp nối đem kết tủa hoàntoàn bởi dung dịch Na
OH dư. Lọc, cọ kết tủa, tiếp đến đem sấy thô rồinung ở ánh sáng 8000C đến khối lượng không đổi, nhận được 0.3412g.Hãy lý giải (viết phương trình phản bội ứng) với tính tỷ lệ sắt cótrong mẫu mã đem phân tích.Câu 11: Để định lượng photpho vào một chủng loại đất, tín đồ ta cân0.500 g chủng loại chế hóa bằng những điều kiện phù hợp để đưa thành dungdịch, sau đó kết tủa photpho bên dưới dạng Mg
NH4PO4. Nung tủa ngơi nghỉ 6000Cđến cân nặng không đổi thu được 0.1175 g hóa học rắn. Tính hàm lượngphần trăm photpho trong chủng loại đất bên dưới dạng p. Và P2O5. Viết phươngtrình nung kết tủa.Câu 12: Để xác minh niken vào một nhiều loại thép, người ta lấy1.086g mẫu mã hòa tan hoàn toàn và chế hóa nó; đem kết tủa niken dưới
MTTCQdạng niken dimetylgloximat (Ni
C8H14O4N4); lọc, rửa cùng sấy kết tủa rồicân được 0.2136 g. Tính hàm lượng phần trăm niken tất cả trong mẫu mã thép.Câu 13: cân 3.0360g mẫu mã KCl pha thành 500.0ml dung dịch mẫu.Lấy 25.00ml hỗn hợp này phân phối 50.00ml dd Ag
NO3 0.0847N.Lượng Ag
NO3 vượt được chuẩn độ bởi 20.68ml dd NH4SCN 0.108N.Tính hàm lượng tỷ lệ KCl tất cả trong mẫu.Câu 14: Một chủng loại đá vôi trọng lượng 1.2300g được tổng hợp trongaxit. Lọc bỏ kết tủa, dung dịch nước lọc cho công dụng với NH4OH. Kếttủa thu được mang nung đến trọng lượng không đổi. Trọng lượng các oxitkim nhiều loại hóa trị 3 thu được là 0.0584g. Nhôm được xa lánh riêng với dạngcân thu được là Al2O3 nặng 0.0232g. Tính %Fe với % Al vào mẫu.MTTCQCHƯƠNG 2. CÂN BẰNG ACID – BAZCâu 1: Tính p
H của dung dịch CH3COOH 0,1 M, hiểu được hằngsố phân ly của axít này là Ka = 10-4,75.Câu 2: Tính p
H của dung dịch NH4OH 1 M biết Kb= 1,76.10-5.Câu 3: Tính quý giá p
H của dung dịch đệm có NH4OH 0,05 M và
NH4Cl 0,05 M. Cho biết KNH4OH = Kb = 1,76.10-5.Câu 4: cho 500ml hỗn hợp CH3COOH 0,1 M. Tín đồ ta thêm từtừ hỗn hợp Na
OH 0,1 N vào 500ml dung dịch trên. Tính p
H ở các thờiđiểm sau:a. 100ml Na
OH 0,1Nb. 300ml Na
OH 0,1Nc. 500ml Na
OH 0,1Nd. 600ml Na
OH 0,1NCâu 5: Tính p
H của dung dịch Na
CN 0,010 M. Mang lại p
Ka,HCN =9,35.Câu 6: Tính p
H của dung dịch NH4Cl 0,10 M. Chop
K NH3 = 4,75.Câu 7: Tính p
H của hỗn hợp thu được khi thêm 0,102g
CH3COONa vào 100ml hỗn hợp 0,0375M CH3COOH. Biết p
KCH3COOH= 4,75.Câu 8: Tính p
H của dung dịch thu được khi trộn lẫn:a. 50ml 0,1M KH2PO4 và 25ml 0,2M K2HPO4. Biết H3PO4 bao gồm p
K1= 2,16; p
K2 = 7,13; p
K3 = 12,3.b. 30ml 0,1M Na2CO3 với 15ml 0,1M Na
HCO3. Biết H2CO3 cóp
K1 = 6,35; p
K2 = 10,33.MTTCQCâu 9: nên thêm vào 100ml dung dịch HCOOH 0,2M bao nhiêugam natri foocmat rắn HCOONa để sở hữu dung dịch đệm cùng với p
H = 4,3. Biếtp
KHCOOH = 3,77.Câu 10: Cần bao nhiêu gam CH3COONa tổng hợp trong 50ml dungdịch CH3COOH 0,04M sẽ được p
H = 5,43.Câu 11: Tính p
H hỗn hợp HNO2 0,120 M, Ka = 7,1.10-4–4–4Câu 12: Tính p
H dung dịch HF 2,0.10 M. Ka = 6,7.10 .Câu 13: Tính , , p
H của hỗn hợp Na2S 0,100M.Câu 14: Tính p
H của hỗn hợp Na
HCO3 1,00M. (H2CO3 bao gồm p
Ka1= 6,35, p
Ka2 = 10,33).Câu 15: Tính p
H của dung dịch Na
HSO3 1,00.10-3M (H2SO3 cóp
Ka1 = 1,76, p
Ka2 = 7,21).Câu 16: xác định nồng độ của dd CH3COOH phải có trong dungdịch sao để cho p
H = 3.MTTCQCHƯƠNG 3. PHỨC CHẤT vào DUNGDỊCHCâu 1: Hằng số bền tổng cộng của các phức tạo vì ion Hg2+ vàion Br- thứu tự là: β1,1 = 109,05, β1,2 = 1017,33, β1,3 = 1019,74, β1,4 = 1021,05.Tính các hằng số bền với không bền từng nấc của các phức đó.Câu 2: Tính nồng độ cân bằng của các ion với phân tử trong dungdịch Cd(Cl
O4)2 10-3 M + KI 1 M. Trong dung dịch có đủ HCl
O4 để Cd2+không tạo ra phức cùng với OH- nhưng mà chỉ chế tạo ra phức cùng với I-. Các phức bao gồm hằngsố bền tổng số lần lượt là: 102,88, 103,92, 105,00, 106,10.Câu 3: Tính hằng số bền đk của phức Mg
Y2- trong dungdịch có những p
H sau:a) 4,0;b) 8,0;c) 10,0.Biết logarit hằng số bền của phức giữa Mg2+ với Y4- là 8,9, phứccủa Mg2+ cùng OH- là 2,58. H4Y tất cả p
K1 = 2, p
K2 = 2,67, p
K3 = 6,16 vàp
K4 = 10,26.Câu 4: Tính hằng số bền điều kiện của phức Fe
Y- trong dung dịchcó p
H = 1 cùng p
H = 3,0. Tại các p
H đó, Fe3+ thực tiễn không chế tác phức phụ(với OH-). Fe
Y- có β = 1025,1.Câu 5: Ion fe (III) chế tạo phức cùng với ion xianua CN- cùng với số phối trí cựcđại là 6. Hãy viết những cân bởi tạo phức lúc thêm dần dung dịch KCNvào hỗn hợp Fe3+. Hãy viết các biểu thức trình diễn hằng số bền từngnấc hoặc tổng cộng của những phức đó.MTTCQCâu 6: Phức của Ca2+ cùng Fe3+ với Y4- (ký hiệu của anion etylendiamin tetraacetat, anion của axit H4Y: EDTA) có những hằng số khôngbền lần lượt là:KCa
Y 2  1010,57 ; K Fe
Y   1025,1.Trong nhì phức đó, phức nàobền hơn.Câu 7: Tính nồng độ cân đối của ion với phân tử vào dung dịch
Hg
Cl2 10-2 M. Phức của Hg2+ và Cl- tất cả logarit hằng số bền tổng số lầnlượt là: 6,74 cùng 13,22.Câu 8: Tính hằng số bền điều kiện của phức Al
Y- trong dung dịchcó p
H = 1 cùng p
H = 3,0. Tại những p
H đó, Al3+ thực tiễn không sinh sản phức phụ(với OH-). Al
Y- tất cả β = 1016,13.Câu 9: Tính hằng số bền đk của phức Ni
Y2- vào dung dịchđệm NH3 1M + NH4Cl l,78M. Biết rằng trong điều kiện đó mật độ banđầu của ion Ni2+ không đáng kể so với mật độ NH3. Phức của Ni2+ với
EDTA tất cả hằng số bền β = 1018,62. Phức của Ni2+ cùng với NH3 có những hằng sốbền tổng số lần lượt là 102,67; 104,80; 106,46; 107,50 và 108,1. Kungfu của H4Yđã cho trong số phần trên.Câu 10: Fe3+ chế tạo với SCN- thành phức (3-x)+ cùng với x cógiá trị từ một – 6. Cực hiếm hằng số bền của các phức (3-x)+ lầnlượt như sau: β1,1 = 103,03; β1,2 = 104,33; β1,3 = 104,63; β1,4 = 104,53; β1,5 =104,23; β1,6 = 103,23; khẳng định nồng độ của phức tạo thành thành và nồng độ
Fe3+ còn lại trong dung dịch khi thêm SCN- vào dung dịch cất 0= 0,001M với:MTTCQa) = 1M;b) = 0,1M;c) = 0,01M;Giả sử trong đk đang xét, trong dung dịch chỉ xảy racác làm phản ứng thân Fe3+ và SCN-.Câu 11: khẳng định nồng độ của những thành phần sống trạng thái cânbằng của dd H2C2O4 0,1M; biết p
H của dd này là 1,28. Cho ka1 = 10-1,25,ka2 = 10-4,27.Câu 12: sử dụng phối tử L là 1,10 – phenanthroline chế tạo phức với
Fe2+. Phức sinh sản thành ở những dạng Fe
L, Fe
L2 với Fe
L3 với β1,1 = 105,9; β1,1 =1011,1; β1,1 = 1021,3; Hãy xác minh nồng độ của các phức tạo thành vànồng độ Fe2+ còn sót lại trong dd, trường hợp nồng độ Fe2+ thuở đầu là 0,001M vànồng độ L ở cân bằng là 0,1M.Câu 13: Tính nồng độ cân nặng bằng của những dạng phức trong dungdịch Ag
NO3 cùng NH3 biết = 1,0.10-6M, = 0,10M; mang đến hằngsố bền của phức thân Ag+ và NH3 là β1,1 = 103,32, β1,1 = 107,24.MTTCQBài tập chương 1 này còn có 2 phía giải:1.Hướng giải hoàn toàn theo biện pháp phổ thông.2.Hướng giải hoàn toàn theo cách đại học – caođẳng.Bài giải chỉ mang hiệu quả tương đối mong mỏi bạn đọc bổxung thêm
Chương 2: mình Giải chấm dứt và đã đăng tải rồi cùng linkchương 2 nếu chúng ta nào quên.http://123doc.vn/document/598467-bai-tap-hoa-phan-tich.htm
Chương 3: Cũng vậy tôi đã giải rồi và link đâyhttp://123doc.vn/document/649865-bai-tap-hoa-phan-tich.htmtrong chương 3 nào gồm phần bài tập tổng hợp toàn bộ cácchương luôn luôn nha
Và đấy là các bài thí nghiệm hóa lý có tác dụng và phầntính toán đưa ra tiếthttp://123doc.vn/document/732666-bai-thi-nghiem-hoa-ly.htmhttp://123doc.vn/document/754936-bai-thi-nghiem-hoa-ly.htmhttp://123doc.vn/document/780619-thi-nghiem-hoa-ly-bai-5-va-6.htm
MTTCQBÀI LÀM:Hướng1: trọn vẹn theo bí quyết phổ thông.Câu 1:Ta có các phương trình:Tỉ lệ:11Tỉ lệ:11Câu 2:Các phương trình:1111MTTCQVậy chất đó là(Theo định hình thức bảo toàn số mol yếu tố ta có:Câu 3:Ta tất cả phương trình:Tỉ lệ:2Tỉ lệ:1Câu 4:Ta có:11111MTTCQVậy %P vào quặng sau khoản thời gian sấy là:Vậy %P trong quặng sau khi nung là:Câu 5:Hàm lượngđược xác định:Câu 6:Ta có phương trình phân hủy:Tỉ lệ:Đây là số2121có trong 100ml dung dịch mẫu thử. Vậy số250ml mẫu mã thử:có trong
MTTCQCâu 7:Phương trình hóa học:Oxit fe thu được là
Ta có:Câu 8:Ta có::MTTCQCâu 9:Phương trình phản bội ứng:Tỉ lệ:1Nồng độ2sau khi pha 500ml nước:có vào 25ml:Số
Câu 10:12MTTCQPhương trình hóa học:Câu 11:Phương trình hóa học:Tỉ lệ:Chất rắn kia là21:21MTTCQCâu 12:Ta có:Câu 13:Phương trình hóa học:Tỉ lệ:1Tỉ lệ:1111111Ta có:Đây là sốcó vào 25ml dung dịch chủng loại thử. Vậy số500ml chủng loại thử (hay vào 3.036g mẫu
Câu 14:):có trong
MTTCQTa có:MTTCQHướng2: Xin nhường chúng ta đọc:MTTCQCHƯƠNG 3. PHỨC CHẤT trong DUNG DỊCHCâu 1. Hằng số bền tổng cộng của các phức tạo vị ion Hg 2+ cùng ion Br- theo lần lượt là:β1,1 = 109,05, β1,2 = 1017,33, β1,3 = 1019,74, β1,4 = 1021,05. Tính các hằng số bền cùng khôngbền từng nấc của những phức đó.Câu 2. Tính nồng độ cân nặng bằng của các ion cùng phân tử trong dung dịch Cd(Cl
O4)2 103M + KI 1 M. Vào dung dịch bao gồm đủ HCl
O4 để Cd2+ không tạo nên phức cùng với OHmà chỉ tạo thành phức với I-. Các phức có hằng số bền tổng số lần lượt là: 102,88, 103,92,105,00, 106,10.Câu 3. Tính hằng số bền điều kiện của phức Mg
Y2- trong dung dịch có các p
H sau:a) 4,0;b) 8,0;c) 10,0.Biết logarit hằng số bền của phức giữa Mg2+ với Y4- là 8,9, phức của Mg2+ và
OH- là 2,58. H4Y gồm p
K1 = 2, p
K2 = 2,67, p
K3 = 6,16 cùng p
K4 = 10,26.Câu 4. Tính hằng số bền điều kiện của phức Fe
Y- vào dung dịch gồm p
H = 1 với p
H= 3,0. Tại những p
H đó, Fe3+ thực tế không tạo thành phức phụ (với OH-). Fe
Y- có β = 1025,1.Câu 5. Ion sắt (III) tạo phức với ion xianua CN- cùng với số phối trí cực đại là 6. Hãyviết các cân bằng tạo phức khi thêm dần dần dung dịch KCN vào hỗn hợp Fe 3+. Hãyviết những biểu thức màn biểu diễn hằng số bền từng nút hoặc tổng cộng của những phức đó.Câu 6. Phức của Ca2+ cùng Fe3+ cùng với Y4- (ký hiệu của anion etylen diamin tetraacetat,anion của axit H4Y: EDTA) có các hằng số không bền theo lần lượt là:K Ca
Y = 10−10,57 ; K Fe
Y = 10−25,1. Trong nhì phức đó, phức nào bền hơn.Câu 7. Tính nồng độ cân bằng của ion và phân tử trong hỗn hợp Hg
Cl2 10-2 M.Phức của Hg2+ và Cl- tất cả logarit hằng số bền tổng cộng lần lượt là: 6,74 với 13,22.Câu 8. Tính hằng số bền đk của phức Al
Y- vào dung dịch tất cả p
H = 1 với p
H= 3,0. Tại các p
H đó, Al3+ thực tế không sản xuất phức phụ (với OH-). Al
Y- bao gồm β = 1016,13.Câu 9. Tính hằng số bền đk của phức Ni
Y2- trong dung dịch đệm NH3 1M +NH4Cl l,78M. Hiểu được trong điều kiện đó nồng độ thuở đầu của ion Ni 2+ khôngđáng nhắc so với mật độ NH3. Phức của Ni2+ cùng với EDTA tất cả hằng số bền β = 1018,62.Phức của Ni2+ cùng với NH3 có các hằng số bền tổng cộng lần lượt là 10 2,67; 104,80; 106,46;107,50 với 108,1. Võ thuật của H4Y sẽ cho trong các phần trên.Câu 10. Fe3+ tạo với SCN- thành phức (3-x)+ với x có giá trị từ là một – 6. Giátrị hằng số bền của các phức (3-x)+ lần lượt như sau: β1,1 = 103,03; β1,2 =104,33; β1,3 = 104,63; β1,4 = 104,53; β1,5 = 104,23; β1,6 = 103,23; xác minh nồng độ của phứctạo thành và nồng độ Fe3+ còn sót lại trong dung dịch khi thêm SCN- vào dung dịchchứa 0 = 0,001M với:a) = 1M;b) = 0,1M;c) = 0,01M;Giả sử trong điều kiện đang xét, trong hỗn hợp chỉ xảy ra những phản ứnggiữa Fe3+ với SCN-.Câu 11. Khẳng định nồng độ của những thành phần nghỉ ngơi trạng thái cân đối của dd H 2C2O40,1M; biết p
H của dd này là 1,28. Mang lại ka1 = 10-1,25, ka2 = 10-4,27.Câu 12. Sử dụng phối tử L là 1,10 – phenanthroline tạo ra phức cùng với Fe2+. Phức tạo thành thànhở các dạng Fe
L, Fe
L2 cùng Fe
L3 với β1,1 = 105,9; β1,1 = 1011,1; β1,1 = 1021,3; Hãy xác định2−−
... OH − + mãng cầu + Ta xem tất cả hổn hợp bazo táo tợn KW = Cb + vì chưng Cb lớn cần ta coi H2O phân ly không xứng đáng kể vì ta gồm : 10 −14 10 −14 M ⇒ = = = 1.1*10 −13 M 11 11 + ⇒ p
H ... H2O ⇔ H2S + OH- Kb2 = 10-6.98 H2O ⇔ OH- + H+ Kw = 10-14 Ta tất cả : Kb1 >> Kb2 ⇒ bỏ qua mất OH- nấc sản phẩm công nghệ phân li = K b Cb − + < H + > − < H + > gd = K b * Cb = 10 −1.1 *...

Bạn đang xem: Bài tập hóa phân tích định lượng có lời giải


*

... 4.33 *12 + 10 4.63 *13 + 10 4.53 *14 + 10 4.23 *15 + 103.23 *16 = 1.18 *105 − bài Tập Tổng thích hợp Về Hóa Phân Tích bài tập : Tính p
H hỗn hợp HCl tất cả nồng độ sau a 0,1M b 0,02M c 5.10-3 d 10-6 e 10-7 ... P
H5=-lg = -lg<1,62.10-7> = 6,79 bài xích tập : Tính p
H dung dịch CH3COOH , p
Ka = 4,75 gồm nồng độ sau : a 10-1M b 10-2M c 10-3M d 10-4M e 10-5M Giải Phương trình phân ly : CH3COOH € CH3COO+H+ H2O ... =10-6M =>p
H = (4,75-log10-6)=5,38 bài bác tập : Tính p
H dung dịch muối amoniclorua có nồng thứ sau : a a 10-1M b 10-2M c 10-3M NH3 gồm p
Kb = 4,75 Giải Phương trình phân ly : + NH4Cl € NH + Cl- NH4+...
*

*

... Biết = 1,0 .10- 6M, = 0,10M; mang đến số bền phức Ag+ NH3 β1,1 = 103 ,32, β1,1 = 107 ,24 MTTCQ bài tập chương được bố trí theo hướng giải: phía giải hoàn toàn theo bí quyết phổ thông hướng giải hoàn toàn theo ... Cộng 102 ,67; 104 ,80; 106 ,46; 107 ,50 108 ,1 đại chiến H4Y cho chỗ Câu 10: Fe3+ chế tác với SCN- thành phức (3-x)+ với x có giá trị từ – quý hiếm số bền phức (3-x)+ sau: β1,1 = 103 ,03; ... Hg2+ ion Br- là: β1,1 = 109 ,05, β1,2 = 101 7,33, β1,3 = 101 9,74, β1,4 = 102 1,05 Tính số bền ko bền mức phức Câu 2: Tính nồng độ cân ion phân tử dung dịch Cd(Cl
O4)2 10- 3 M + KI M vào dung...
*

... Khử Sn(IV) thành Sn(II) Pb Sau chuẩn độ Sn(II) K2Cr2O7 0,03500M Thể tích K2Cr2O7 cần sử dụng 15,05ml Tính hàm vị % Sn
O2 mẫu phân tích vào phép chuẩn chỉnh độ làm cho để khẳng định diểm dừng chuẩn độ? GIẢI: ... 2,1733.10− ⇒  y = 8,0183.10− ⇒ m
Fe = 0,1217048g ⇒ %m
Fe = 48,68% ⇒ % m
Fe O = 51,32% 8.13 Để chuẩn chỉnh hóa dung dịch chuẩn chỉnh KMn
O4 , tín đồ ta hòa tan 1,2605g H 2C2O4 12 H 2O nước trộn lẫn loãng thành 25,00ml...
*

... HỌC PHÂN TÍCH kim chỉ nan Phân loại phương pháp phân tích định lượng đối chiếu ưu, nhược điểm phạm vi ứng dụng phương thức phân tích cổ điển phương pháp phân tích đại Nêu giai đoạn tiến trình phân tích ... 12 làm để phân biệt hỗn hợp muối KH2PO4 K2HPO4? Chương II PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH I triết lý Đại cưng cửng phân tích thể tích nguyên tắc chung phương thức phân tích thể tích Phân biệt khái ... Nhược điểm phạm vi ứng dụng phương pháp phân tích cân nặng phân tích thể tích II bài tập Kết phân tích lượng chất nước chủng loại rau xanh cách thức phân tích trọng lượng cho số liệu sau: - cốc cân:...
... Oxi hóa khử:Sđlg KMn
O4 = Sđlg H2C2O4.2H2O + Sđlg KHC2O4.H2O 43,1 0,125.103 = ( x  12 ) + ( y  12 ) () 100 126 100 146 2 Giải hệ () ()  x = 14,37 y = 81,57 3.6 2 3.8 bội phản ứng oxi hóa ... H3PO4) khi p
H = 9,78  p
K1 + p
K2 = 9,765  CĐ mang lại vừa hết nấc H3PO4  Thể tích Na
OH CĐ nút H3PO4:  = 10 ml  Suy thể tích Na
OH CĐ vừa không còn H2SO4: 15   10 = 10 ml  C (H3PO4) = 10  01 = 0,2M ... 105 = 1010 = = 7,07 106 5.103 1414 105 nỗ lực vào biểu thức q  q = 0,027% bài bác 4.11 giải lớp (phần lí thuyết) 50.0 01 5.1. trên điểm tương đương: VTĐ = = 25 ml 02 lúc V = 24,9...
... bài xích tập chương gồm phía giải: phía giải trọn vẹn theo giải pháp phổ thông phía giải trọn vẹn theo cách đh – cao đẳng bài bác giải mang kết tương đối mong bạn đọc bổ xung thêm Chương 2: mình Giải ... 4.23 *15 + 103.23 *16 = 1.18 *105 − bài xích Tập Tổng thích hợp Về Hóa Phân Tích bài xích tập : Tính p
H dung dịch HCl gồm mật độ sau a 0,1M b 0,02M c 5.10-3 d 10-6 e 10-7 Giải trường hợp không kể đến lực ion dung dịch ... Http://123doc.vn/document/598467-bai-tap-hoa-phan-tich.htm Chương 3: Cũng giải liên kết http://123doc.vn/document/649865-bai-tap-hoa-phan-tich.htm chương bao gồm phần tập tổng vừa lòng tất chương nha cùng thí nghiệm hóa bao gồm kết phần đo lường và tính toán chi tiết http://123doc.vn/document/732666-bai-thi-nghiem-hoa-ly.htm...
... Thường phân tích khối lượng ta thường cho dư thuốc test trường hợp yêu cầu cho dư 20% số ml NH4OH cần áp dụng 2.8 ml 7. 18 0,8325g hợp kim Cu + Sn + Zn Phân tích phương pháp phân tích khối lượng, ... bài Tập Hóa Phân Tich Khoa công nghệ Hóa học tập ĐS: 57% ; 0,32% 7. 8 Chế hóa 0 ,75 g mẫu thuốc trừ sâu DDT (C14H9Cl5 ) cùng với HNO3 bốc khói làm cho kết tủa Clo thóat dạng Ag
Cl 0,239 g Ag
Cl Tính % khối lượng ... Lí giải giải bài Tập Hóa Phân Tich Khoa technology Hóa học tập Tính nồng độ mol/lít H2SO4 Khối lượng dạng cân Ba
SO4 a mg thu từ Vmẫu là: 405,6 mg => 405.6 * 1 0-3 g Khối lượng dạng cần xác...
... p
H 3. 18 14,00 Khi chuẩn độ H3PO4 với thị PP bội phản ứng xảy mang đến nấc thứ  H3PO4 z=2 Theo định luật đương lượng thì: (NV)H3PO4 = (NV)Na
OH 12,00 H3PO4 HPO2-4  10,00 p
Ka,Ind +lg2 = 3, 3 PP p
H= p
H p
K a Cb Ca 3. 12 phối hợp 0,5000g Na2CO3 bình định mức 200ml, chuẩn chỉnh độ 50,00ml dung dịch thu không còn 24,00ml dung dịch H2SO4 với...
... 2I- -2 e → I2 - I2 + I → I3 3I- - 2e →I 3- x3 -  Cr2O7 2- + 9I- + 14H+ f Fe3+ + I- 2Cr3+ + 3I 3- + 7H2O I3 - + 3I- - 2e Fe2+ → I3 - Fe3+ + 1e → Fe2+  2Fe3+ + 3Ig I 3- + S2O323I- - 2e x1 → I3 - x1 ... Lý giải giải tập Hóa phân tích - Khoa technology Hóa học tập d NO 2- +Mn
O 4- + H+ Mn2+ + H2O +NO 3- Mn
O 4- + 5e → Mn2+ NO 2- (thừa O) → NO 3- (thiếu O) -2 e x  thừa oxy x  thiếu oxy kết hợp hai ... I 3- + Fe2+ I- + S4O62x1 2S2O3 2- + 2e → S4O62 x  I 3- + S2O3 2- I - + S O6 6. 2 Viết phƣơng trình điều đình electron hệ oxy hoá khử sau: a.Cr
O 2- , H2O/Cr, OHb.SO4 2-, H+/H2SO3, H2O c.As
O4 3-, H+/As
O3 3-, H2O...
... Y 4-: Y 4- + H+ HY 3- + H+ HY 3- H2Y 2- K4 = K3 = chỉ dẫn giải tập Hóa phân tích - Khoa technology Hóa học H2Y 2- + H+ H3Y- + H+ * β’ = < Ni
Y (4-n )- > ... Fe
Y- dung dịch tất cả hổn hợp Fe3+ 1 0-2 M Na2H2Y 1 0-2 M gồm p
H =2 βFe
Y- =1025,1 * cân tạo phức : Fe3+ + Y 4- Fe
Y- bội nghịch ứng phụ ion Y 4-: Y 4- + H+ HY 3- HY 3- + H+ H2Y 2- H2Y 2- + H+ H3Y- H3Y- + H+ H4Y Ở p
H=2 -1 Y(H) ... KAg
Cl = 1 0-1 0; KAg
I = 1 0-1 6 Để xuất kết tủa Ag
Cl . ≥ KAg
Cl  ≥ KAg
Cl/ 18 hướng dẫn giải tập Hóa phân tích - Khoa technology Hóa học = 1 0-9 Để xuất kết tủa Ag
I . ≥ KAg
Il...
... bài 12 Viết phản nghịch ứng xãy biết E Mn
O4- / Mn 2+ = 1,54 v, E Fe3+ / Fe2+ = 0,77v cho p
H = HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH: Phần Lý thuyết: trình bày khác sở hai phương thức phân tích ... Phần tập chương Oxyhóa khử bài xích cân phản ứng sau: NO3- + S + H+ → NO + SO2 + H2O bài cân nặng phản ứng sau: S2O82- + Mn2+ + H2O → Mn
O4- + SO42- + H+ bài bác kết thúc phản ứng: Cr2O72- + Cu + H+ → bài xích ... Cách thức phân tích trọng lượng ? đến ví dụ minh họa 32 Có quy trình tiến độ tiến hành phương pháp phân tích trọng lượng ? quy trình quan ? tại sao? 33 Chế hóa kết tủa gì? trình diễn yêu mong chế hóa kết tủa...
... đường định phân b) buộc phải chọn thị oxy hóa – khử nhằm sai số thị không 0,1%? cho thấy thêm tiêu chuẩn cặp Ti
O2+, H+/Ti3+, H2O Fe3+/Fe2+ là: E01 = + 0,10 V; E02 = + 0,77 V Phần phương thức phân tích khối ... Thụ đo 0,138 Tính ppm
P chủng loại nước thải rước phân tích Để xác định hàm lượng Pb2+ mẫu trầm tích ao nuôi tôm bị ô nhiễm, fan ta cân 50,0358 g chủng loại đem vô hóa hòa tan định nấc thành 100 ml đem ml ... A) c) Tính khoảng tin yêu giá trị thực với độ tin cậy 95% Kết phân tích hàm vị DDT (tính microgram) chủng loại nước thải sau 10 lần phân tích sau: 224,3; 240,4; 246,3; 239,4; 253,1; 261,7; 229,4; 255,5;...

Xem thêm: Cách chơi đấu trường chân lý mobile trên android và ios, hướng dẫn cách tải game đấu trường chân lý mobile


... N
Al = 0,038.0,25 = 0,0095mol m
Al = 27.0,0095 = 0,2565g %Al = 0,2565.100/0,65 = 39,5% chuẩn độ oxy hóa khử HCl na S O 0,01M 2 V.1: I2 100ml 10,5ml => CHCl= ? IO3- + 5I- + 6H+ → 3I2...
tự khóa: bài bác tập hóa so sánh đại họccâu hỏi và bài tập hóa so sánh 1câu hỏi và bài xích tập hóa phân tíchbài tập hóa so với 1bài tập hóa phân tích bao gồm giảibài tập hóa so sánh 2bài tập hóa so với trần tứ hiếubài tập hóa đối chiếu nguyễn tinh dungbài tập hóa so sánh định tínhbài tập hóa đối chiếu định lượng bao gồm lời giảibài tập hóa đối chiếu đại cươngbài tập hóa so với định lượngcác dạng bài tập hóa phân tích định lượngcách giải bài xích tập hóa so với định lượnggiải bài tập hóa so với định lượng
Nghiên cứu sự đổi khác một số cytokin ở người bệnh xơ cứng phân bì hệ thống
Nghiên cứu tổng hợp chất chỉ điểm sinh học v
WF, VCAM 1, MCP 1, d dimer vào chẩn đoán và tiên lượng nhồi huyết não cấpđề thi demo THPTQG 2019 toán trung học phổ thông chuyên thái bình lần 2 có lời giải
Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục cùng carôtenôit
ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học viên theo hướng phát triển tài năng học tập hợp tác và ký kết tại những trường phổ thông dân tộc bán trú huyện cha chẽ, thức giấc quảng ninh
Nghiên cứu vớt về mô hình thống kê học tập sâu và ứng dụng trong dìm dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát điều tra hoạt tính quang xúc tác của chúng
Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an ninh hệ thống thông tin
Thiết kế và sản xuất mô hình biến chuyển tần (inverter) cho máy điều hòa không khí
Sở hữu ruộng khu đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa thời điểm đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu trên Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh tô La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng thanh toán hộ sản xuất nông nghiệp trồng trọt tại bank Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn nước ta chi nhánh tỉnh giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 15: tiêu hóa ở đụng vật
Giáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp nghỉ ngơi thực vật
Đổi mới cai quản tài chính trong chuyển động khoa học tập xã hội trường thích hợp viện hàn lâm kỹ thuật xã hội việt nam
TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu mới đăng pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ hội tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài bác văn từ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài bác tập trang bị lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài bác cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem đần độn van lop 8 phân tích bài thơ từ bỏ tình 2