Theo đó, có 16 mẫu văn bản được ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau (Tải mẫu từng văn bản ở cuối bài viết). So với Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính thì số lượng biểu mẫu là bằng nhau, tuy nhiên Nghị định 124/2020/NĐ-CP có một số mẫu mới và cũng bỏ một số mẫu theo Thông tư 07,, cụ thể:

+ Một số mẫu mới như: Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại; Tách mẫu công văn trưng cầu giám định thành 02 mẫu:

Mẫu đơn khiếu nại, mẫu giấy ủy quyền khiếu nại

Quyết định về việc trưng cầu giám định thông tin, tài liệu, băng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại; Văn bản đề nghị gửi kết quả giám định liên quan đến nội dung khiếu nại.

Bạn đang xem: Mẫu quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

+ Không quy định một số mẫu được quy định tại Thông tư 03 như: Mẫu quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại; mẫu quyết định
Về việc thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại.

Mẫu số 01Đơn khiếu nại
Mẫu số 02Giấy ủy quyền khiếu nại
Mẫu số 03Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại
Mẫu số 04Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại
Mẫu số 05Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại
Mẫu số 06Biên bản làm việc về xác minh nội dung khiếu nại
Mẫu số 07Văn bản đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại
Mẫu số 08Biên bản giao nhận về việc tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại
Mẫu số 09Quyết định về việc trưng cầu giám định thông tin, tài liệu, băng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại
Mẫu số 10Văn bản đề nghị gửi kết quả giám định liên quan đến nội dung khiếu nại
Mẫu số 11Quyết định về việc tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại
Mẫu số 12Quyết định về việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại
Mẫu số 13Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại
Mẫu số 14Biên bản đối thoại với người khiếu nại
Mẫu số 15Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần đầu
Mẫu số 16Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần hai

Tải toàn văn 16 biểu mẫu dùng trong giải quyết khiếu nại theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Khiếu nại 2011

*

Mẫu quyết định giải quyết khiếu nại và hướng dẫn soạn thảo

1. Thế nào là quyết định giải quyết khiếu nại? Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.Giải quyết khiếu nại là Xem xét, xác minh, kết luận và ra quyết định theo trình tự và thủ tục do luật định các khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, đề nghị xem xét lại cơ quan quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính đó khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi hành chính đó là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người (hoặc cơ quan, tổ chức) đưa đơn khiếu nại.Quyết định giải quyết khiếu nại là văn bản do chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ban hành trên cơ sở đơn khiếu nại của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và qua quá trình thụ lý, xác minh và đưa ra kết luận cuối cùng về khiếu nại của người khiếu nại.Quyết định giải quyết khiếu nại là văn bản bắt buộc mà chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ban hành nếu đã thụ lý đơn khiếu nại, đây cũng là văn bản bắt buộc trong hồ sơ giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại thể hiện tính trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của chủ thể có thẩm quyền, là kết quả cuối cùng của quá trình thụ lý, xác minh và thể hiện ý chí. Đây cũng là văn bản có ý nghĩa hợp pháp hóa hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cũng như đối với người khiếu nại, nếu không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu, người khiếu nại có thể khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện. Quyết định giải quyết khiếu nại cũng là cơ sở, chứng cứ chứng minh trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện.Quy định giải quyết khiếu nại mới nhất năm 2022 mời bạn đọc tham khảo tại đây2. Mẫu quyết định giải quyết khiếu nại và hướng dẫn soạn thảo.

Mẫu 15 Ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (đối với khiếu nại lần đầu) và Mẫu 16 (đối với khiếu nại lần hai) 

Khi soạn thảo quyết định giải quyết khiếu nại chủ thể có thẩm quyền cần lựa chọn đúng mẫu bởi lẽ có những sự khác biệt nhất định giữa hai lần khiếu nại, việc lựa chọn đúng cũng là cơ sở để quyết định được ban hành đúng pháp luật, bảo đảm giá trị pháp lý. 

Ngoài ra dưới mỗi mẫu quyết định giải quyết khiếu nại chúng tôi cũng đưa ra những hướng dẫn cách viết từng mục để có một quyết định hoàn thiện và đúng quy định nhất. 

…………..(1)…………

…………..(2)…………

________

Số: …./QĐ-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

……, ngày …. tháng …. năm …..

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của …(3)…

(lần đầu)

_______

(4)

 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số …./2020/NĐ-CP ngày …tháng …năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;

Căn cứ………………………………………………………………………………………………….. (5);

Căn cứ pháp luật khác có liên quan (nếu có);

Theo báo cáo của…………. (6)……. tại Văn bản số…. ngày… tháng… năm…………………… về việc giải quyết khiếu nại của …(3)… với các nội dung sau đây:

Nội dung khiếu nại:

……………. ……………………………………………………………………………………………….. (7)

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:

…………………………………. ……….. ………………………………………………………………… (8)

III. Kết quả đối thoại (nếu có):

…………. ………………………………………………………………………………………………….. (9)

Kết luận

(Nêu rõ căn cứ pháp luật (viện dẫn các điều khoản của văn bản pháp luật) để kết luận về từng nội dung khiếu nại; kết luận rõ từng nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hay sai toàn bộ (nếu đúng một phần thì ghi cụ thể những nội dung đúng trong quyết định giải quyết khiếu nại)…………).

Từ những nhận định và căn cứ trên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1……………………………………………………………………………………………………. (10)

Điều 2……………………………………………………………………………………………………. (11)

Điều 3. Trong thời hạn … ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu…(3)…không đồng ý với giải quyết khiếu nại của…(2)…thì…(3)… có quyền khiếu nại đến…(12)… hoặc khởi kiện…(2)… tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 4. Các ông (bà)…(13)…chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

-….(14)….;

-….(15)….;

-….(16)…;

– Lưu: VT, hồ sơ.

CHỨC DANH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA (2)

(Chữ ký, dấu)

 

 

 

 

Họ và tên

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

(3) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức, người đại diện, người được ủy quyền khiếu nại).

(4) Chức danh người ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

(5) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

(6) Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao tham mưu giải quyết vụ việc khiếu nại.

(7) Ghi rõ từng nội dung khiếu nại.

(8) Ghi rõ từng nội dung đã được xác minh để làm rõ nội dung khiếu nại.

(9) Ghi rõ kết quả đối thoại.

(10) Giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính; tiếp tục thực hiện hoặc chấm dứt hành vi hành chính đã bị khiếu nại.

(11) Giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung khiếu nại.

(12) Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

(13) Những người chịu trách nhiệm thi hành giải quyết khiếu nại và người khiếu nại (hoặc cơ quan, tổ chức, người đại diện, người được ủy quyền khiếu nại).

(14) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của người ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

(15) Người có quyền và nghĩa vụ liên quan; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

(16) Cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

Mẫu số 16

 

…………..(1)…………

…………..(2)…………

________

Số: …./QĐ-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

……, ngày …. tháng …. năm …..

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại …(3)…

(lần hai)

________

(4)

 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số …./2020/NĐ-CP ngày …tháng …năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;

Căn cứ…………………………………………………………………………………………………… (5);

Căn cứ pháp luật khác có liên quan (nếu có);

Theo báo cáo của……….. (6)……. tại Văn bản số…. ngày… tháng… năm…………………….. về việc giải quyết khiếu nại của …(3)… với các nội dung sau đây:

Nội dung khiếu nại:

………………………………………………………………………………………………  (7)

Kết quả giải quyết khiếu nại của người đã giải quyết khiếu nại lần đầu:

….. ………………….. ……………….. ……………………………………………….. (8)

III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:

….. ……………….. ……………………………………………………………………………………. (9)

Kết quả đối thoại:

….. ……………………………………………………………………………………………………… (10)

Kết luận:

(Nêu rõ căn cứ pháp luật (viện dẫn các điều khoản của văn bản pháp luật) để kết luận về từng nội dung khiếu nại; kết luận rõ từng nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hay sai toàn bộ (nếu đúng một phần thì ghi cụ thể những nội dung đúng trong quyết định giải quyết khiếu nại)……………………………………………… )

Từ những nhận định và căn cứ trên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

(Nội dung Điều này áp dụng tùy theo các trường hợp sau đây:

Nếu khiếu nại là đúng hoặc đúng một phần thì ghi:

– Yêu cầu người ban hành quyết định hành chính bị khiếu nại sửa đổi, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ Quyết định số… ngày …tháng…năm… bị khiếu nại (hoặc ghi cụ thể những nội dung yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ);

– Yêu cầu người thực hiện hành vi hành chính chấm dứt hành vi hành chính – trường hợp khiếu nại đối với hành vi hành chính.

Nếu khiếu nại là sai toàn bộ thì ghi rõ:

– Công nhận và giữ nguyên nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu là đúng;

– Yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện quyết định hành chính và hành vi hành chính đã bị khiếu nại………….)

Điều 2.

(Quyết định giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung khiếu nại:

– Khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại (cơ quan, tổ chức khiếu nại) và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan (nếu có);

– Bồi thường thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị thiệt hại (nếu có)………)

Điều 3. Trong thời hạn … ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu…(3)…không đồng ý với giải quyết khiếu nại của…(2)…thì…(3)… có quyền khởi kiện …(2)… tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 4. Các ông (bà) …(11)… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

-….(12)….;

-….(13)….;

– Lưu: VT, hồ sơ.

CHỨC DANH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA (2)

(Chữ ký, dấu)

 

 

 

 

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

(3) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức, người đại diện, người được ủy quyền khiếu nại).

(4) Chức danh người ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

(5) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

(6) Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao tham mưu giải quyết vụ việc khiếu nại.

(7) Ghi rõ từng nội dung khiếu nại.

(8) Ghi rõ kết luận của người giải quyết khiếu nại lần đầu.

(9) Ghi rõ từng nội dung đã được xác minh để làm rõ nội dung khiếu nại.

(10) Ghi rõ kết quả đối thoại.

(11) Ghi rõ những người chịu trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại: người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu,…

(12) Người có quyền và nghĩa vụ liên quan; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Xem thêm: Những câu đố về ngày tết có đáp án, tổng hợp những câu đố hay và ý nghĩa về ngày tết

(13) Cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

Trên đây các Mẫu quyết định giải quyết khiếu nại và hướng dẫn soạn thảo mà Luật ACC muốn cung cấp tới quý bạn đọc với hy vọng tạo sự thuận tiện, dễ dàng hơn cho bạn đọc trong quá trình giải quyết khiếu nại trên thực tế. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào, bạn vui lòng phản hồi hoặc liên hệ trực tiếp đến Luật ACC để được hỗ trợ, giải đáp kịp thời nhé!

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin