Chương 1 : Nguyên tử Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học Chương 3 : link hóa học tập Chương 4 : phản nghịch ứng OXH - Khử Chương 5 : team Halogen Chương 6 : Oxi - diêm sinh Chương 7 : tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
*
*

Câu hỏi 1 : Trong tự nhiên clo (Cl) tất cả hai đồng vị là 35Cl cùng 37Cl. Biết % từng đồng vị lần lượt là 75% cùng 25%. Nguyên tử khối trung bình của clo là:

A 35,5. B 36,0. C 36,5. D 35 hoặc 37.

Bạn đang xem: Bài tập về đồng vị hóa 10 có đáp án


Lời giải bỏ ra tiết:

 (M_Cl = frac\% ^35Cl.35 + \% ^37Cl.37100\% = frac35.75\% + 37.25\% 100\% = 35,5)

Đáp án A


Câu hỏi 2 : Trong tự nhiên và thoải mái đồng (Cu) tất cả hai đồng vị bền là 63Cu với 65Cu. Tỉ lệ phần trăm của đồng vị 65Cu trong các thành phần hỗn hợp là: (biết nguyên tử khối vừa phải của Cu là 63,546)

A 27,3. B 72,7. C 16,6. D 83,4.

Lời giải bỏ ra tiết:

Xét 1 mol Cu tất cả x mol 65Cu cùng (1 – x) mol 63Cu

=> MCu = 65x + 63.(1 – x) = 63,546

=> x = 27,3%

=>A


Câu hỏi 3 : Nguyên tử khối vừa phải của Sb là 121,76. Sb tất cả 2 đồng vị biết 121Sb chỉ chiếm 62% . Số khối của đồng vị thứ 2 là:

A 121B 123C 122D 124

Lời giải đưa ra tiết:

*


Câu hỏi 4 : nguyên tố Bo gồm 2 đồng vị 10B ( x1 %) và 11B ( x2 %) nguyên tử khối trung bình của B là 10,8. X1 là

A 80% B 20% C 10,8% D 89,2%

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Câu hỏi 5 : Đồng gồm 2 đồng vị 63Cu và 65Cu, biết tỉ lệ thành phần số nguyên tử của bọn chúng lần lượt là 105 : 245. Tính nguyên tử khối vừa phải của Cu ?


Lời giải đưa ra tiết:

*


Câu hỏi 6 : Bo gồm 2 đồng vị 10B cùng 11B. Nguyên tử khối vừa đủ của Bo là 10,812. Mọi khi có 94 nguyên tử 10Bo thì vẫn có

A 212 nguyên tử 11B B 81 nguyên tử 11B C 406 nguyên tử 11BD 18 Nguyên tử 11B

Lời giải đưa ra tiết:

*


Câu hỏi 7 : Trong thoải mái và tự nhiên nguyên tố clo gồm hai đồng vị 35Cl và 37Cl, nguyên tử khối trung bình của Cl là 35,48. Số nguyên tử đồng vị 35Cl gồm trong 200 nguyên tử clo là ?

A 132 B 48 C 76 D 152

Câu hỏi 8 : cân nặng Nguyên tử trung bình của Brom là 79,91. Brom gồm 2 đồng vị trong những số ấy đồng vị 79Br chiểm 54,5%. Số khối của đồng vị thứ hai sẽ là

A 77B 78C 80D 81

Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi A2 là số khối của nguyên tử dồng vị sản phẩm công nghệ 2.

Ta có:

(egingathered frac79.54,5 + A_2(100 - 54,5)100 = 79,91 hfill \ = > 4305,5 + 45,5A_2 = 7991 hfill \ = > 45,5A_2 = 7991 - 4305,5 hfill \ = > 45,5A_2 = 3685,5 hfill \ = > A_2 = 81 hfill \ endgathered )

Đáp án D


Câu hỏi 9 : Trong tự nhiên và thoải mái nguyên tố brom gồm 2 đồng vị, trong những số đó đồng vị

*
 chiếm 54,5% về cân nặng biết nguyên tử khối trung bình của brom là 79,91. Số khối của đồng vị sót lại là:

A  81 B 80C 82D 83

Phương pháp giải:

Phương pháp :Đặt số khối của đồng vị còn sót lại là x. Giải x theo phương trình về đồng vị


Câu hỏi 10 : Cabon trong thoải mái và tự nhiên là hỗn hợp của hai đồng vị 12C với 13C, trong các số ấy đồng vị 12C chỉ chiếm 98,89%. Biết rằng đồng vị cacbon 13C bao gồm nguyên tử khối bởi 12,991. Nguyên tử khối vừa phải của cacbon là

A 12,512. B 12,111. C 12,011. D 12,150.

Phương pháp giải:

Dựa vào bí quyết tính nguyên tử khối trung bình: (overline A = fraca
X + b
Y100)

Trong đó:

+ X, Y là nguyên tử khối của các đồng vị

+ a, b là phần trăm số nguyên tử của đồng vị X, Y


Lời giải chi tiết:

 (overline M _C = frac12.98,89 + 12,991.(100 - 98,89)100 = 12,011)

Đáp án C


Câu hỏi 11 : Trong thoải mái và tự nhiên brom bao gồm hai đồng vị là (_35^79 extBr) cùng (_35^81 extBr), nguyên tử khối vừa phải của brom là 79,986. Nếu như nguyên tử khối mỗi đồng vị có mức giá trị ngay số khối thì tỉ trọng % số nguyên tử đồng vị (_35^79 extBr) là

A 49,3%.B 50,7%.C 46%.D 54%.

Lời giải đưa ra tiết:

Gọi phần trăm số nguyên tử của là x % với là y%

Ta có hệ phương trình:

 

(left{ egingathered x + y = 100 hfill \ frac79x + 81y100 = 79,986 hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered x = 50,7\% hfill \ y = 49,3\% hfill \ endgathered ight.)

Đáp án B


Câu hỏi 12 : thành phần Mg có 3 một số loại đồng vị bao gồm số khối thứu tự là: 24, 25 cùng 26. Vào 5000 nguyên tử Mg thì gồm 3930 đồng vị 24, 505 đồng vị 25, sót lại là đồng vị 26. Hãy tính cân nặng nguyên tử mức độ vừa phải của Mg.

A 24,998 B 25,527 C 25,103 D 24,327

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án D

% Mg ( 24 ) = 3930 : 5000 . 100% = 78,6 %

% Mg ( 25 ) = 505 : 5000 . 100% = 10,1 %

% Mg ( 26 ) = 100 – 78,6 – 10,1 = 11,3 %

*
=
*
 = 24,327


Câu hỏi 13 : nguyên tố Bo tất cả 2 đồng vị bền là 11B (x1 %) với 10B (x2 %), nguyên tử khối vừa đủ của Bo là 10,8. Quý hiếm của x1 % là:

 

A 80% B 20% C 10,8% D 89,2%

Câu hỏi 14 : Trong tự nhiên Li bao gồm 2 đồng vị là 6Li với 7Li và gồm nguyên tử khối vừa đủ là 6,94. Phần trăm cân nặng 7Li vào Li
NO3 là (cho N = 14; O = 16)

A 10, 067%. B 9,362%. C 9,463%.D 9,545%.

Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi xác suất số nguyên tử của 6Li là x % và 7Li là y%

Ta gồm hệ phương trình:

 

(left{ egingathered x + y = 100 hfill \ frac6x + 7y100 = 6,94 hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered x = 6\% hfill \ y = 94\% hfill \ endgathered ight.)

Trong 1 mol Li
NO3 có chứa: 0,94 mol 7Li

 (\% m_^7Li = frac0,94.76,94 + 14 + 16.3.100\% = 9,545\% )

Đáp án D


Câu hỏi 15 : Trong thoải mái và tự nhiên oxi có 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O; clo bao gồm 2 đồng vị là 35Cl, 37Cl và H có 3 đồng vị bền là 1H, 2H, 3H. Khẳng định nào tiếp sau đây không đúng?

A có 6 quý hiếm phân tử khối của HCl
OB gồm 6 phân tử dạng HCl C tất cả 60 phân tử dạng HCl
O3D khối lượng phân tử lớn số 1 của H2O là 24

Phương pháp giải:

Ghép những đồng vị của những nguyên tố để tạo thành các phân tử HCl
O, HCl, HCl
O3 cùng H2O.

Từ kia tìm được xác minh không đúng.


Lời giải bỏ ra tiết:

-Xét phân tử HCl
O:

Phân tử khối của HCl
O phía bên trong khoảng:

1+35+16 ≤ MHCl
O ≤ 3 + 37 + 18 → 52 ≤ MHCl
O ≤ 58

Vậy bao gồm 7 quý hiếm phân tử khối của HCl
O là 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58.

Vậy xác minh A không đúng.

-Xét phân tử HCl:

H bao gồm 3 giải pháp chọn, Cl bao gồm 2 bí quyết chọn. Vậy có 6 phân tử dạng HCl.

Vậy xác định B đúng.

- Xét phân tử HCl
O3:

H gồm 3 phương pháp chọn, Cl có 2 bí quyết chọn, OOO gồm 10 bí quyết chọn. Vậy bao gồm 60 phân tử dạng HCl
O3.

Vậy xác định C đúng.

- Xét phân tử H2O:

Phân tử khối của H2O phía bên trong khoảng:

1+1+16 ≤ MH2O ≤ 3 + 3 + 18 → 18 ≤ MH2O ≤ 24

Vậy MH2O max= 24.

Vậy xác định D đúng.

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 16 : Trong tự nhiên magie có 3 đồng vị bền 24Mg chiếm phần 78,99%, 25Mg chiếm phần 10,00% với 26Mg. Nguyên tử khối vừa phải của Mg là:

A 24,00B 24,11C 24,32D 24,89

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Áp dụng bí quyết tính nguyên tử khối mức độ vừa phải của Mg.


Lời giải đưa ra tiết:

%số nguyên tử 26Mg là 100%- 78,99%- 10,00%= 11,01%

Nguyên tử khối mức độ vừa phải của Mg bằng:

(overline A_Mg = 24.78,99 + 25.10,00 + 26.11,01 over 100 = 24,32) 

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 17 : Một yếu tố X có 2 đồng vị X1 và X2. Đồng vị X1 gồm tổng số hạt là 18. Đồng vị X2 bao gồm tổng số hạt là 20. Biết rằng xác suất các đồng vị trong X đều nhau và những loại phân tử trong X1 cũng bằng nhau. Nguyên tử khối vừa phải của X là:

A 12B 12,5.C 13D 14

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Dựa vào quan niệm đồng vị, cách làm tính số khối và công thức tính nguyên tử khối trung bình để tính nguyên tử khối vừa phải của X.


Lời giải chi tiết:

Gọi số phân tử proton trong đồng vị X1 là Z, số notron vào đồng vị X1 là N.

Tổng số phân tử trong đồng vị X1 là 2Z + N= 18 (1)

Các nhiều loại hạt trong X1 cân nhau nên Z= N (2)

Giải hệ (1) cùng (2) ta tất cả Z= N= 6

Số khối của đồng vị X1 là A1= Z+N= 12

Số khối của đồng vị X2 là A2= 6 + 6+2= 14

Biết rằng xác suất các đồng vị trong X đều nhau . Cho nên vì vậy nguyên tử khối vừa đủ của X là: (12+14)/2= 13

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 18 : yếu tắc clo bao gồm nguyên tử khối mức độ vừa phải là 35,5. Biết clo bao gồm 2 đồng vị là X với Y, tổng thể khối của X cùng Y là 72. Số nguyên tử đồng vị X bằng 3 lần số nguyên tử đồng vị Y. Vậy số nơtron của đồng vị Y nhiều hơn nữa số nơtron của đồng vị X là: 

A 6.B 4.C 2.D 1.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Từ % số đồng vị X và Y kết hợp với công thức tính nguyên tử khối mức độ vừa phải của clo để tính số khối của đồng vị X và đồng vị Y.

Từ đó tính được số nơtron của đồng vị Y nhiều hơn số nơtron của đồng vị X bằng

 số khối của đồng vị Y – số khối của đồng vị X.


Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi số khối của đồng vị X là X, số khối của đồng vị Y là Y.

Gọi % số nguyên tử của đồng vị Y là a% thì % số nguyên tử của đồng vị X là 3a%

Nguyên tử khối vừa đủ của nguyên tố clo là:

(A_Cl = fracX.3a + Y.a3a + a.100 = 35,5) → 3X + Y = 35,5.4 = 142

Theo đề bài xích X + Y = 72

Giải hệ trên ta tất cả X= 35 và Y = 37

Số khối của đồng vị X bởi X = Z + NX = 35

Số khối của đồng vị Y bằng Y = Z + NY= 37

Suy ra NY – NX= 37 – 35 = 2

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 19 : thành phần X có 2 đồng vị là A và B. Đồng vị A gồm tổng số hạt cơ bạn dạng là 54, trong những số đó số hạt không có điện nhiều hơn thế nữa số hạt với điện âm là 3 hạt. Tổng số hạt cơ bản trong đồng vị B thấp hơn trong A là 2 hạt.

a) Tính số khối của từng đồng vị.

b) tìm nguyên tử khối mức độ vừa phải của X. Biết tỉ lệ số nguyên tử của đồng vị A và B là một trong những : 3.

c) Tính thành phần xác suất theo trọng lượng của đồng vị A tất cả trong Ca
X2 biết Ca = 40.


Phương pháp giải:

a) trong đồng vị A:

+ Tổng hạt là phường + e + n = 2p + n

+ Số hạt không có điện (n) nhiều hơn thế nữa hạt với điện âm (e) là n - e = n - p

Lập hệ phương trình giải kiếm được p, n → Số khối của mỗi đồng vị.

b) nếu đồng vị A1 bao gồm n1 nguyên tử với đồng vị A2 tất cả n2 nguyên tử thì NTK trung bình được tính bằng công thức: (ar A = fracn_1.A_1 + n_2.A_2n_1 + n_2)

c) trả sử xét 1 mol Ca
Cl2 → số mol Cl

→ Số mol 37Cl → cân nặng 37Cl

→ Phần trăm trọng lượng của 37Cl vào Ca
Cl2


Lời giải chi tiết:

a) trong đồng vị A:

+ Tổng hạt p. + e + n = 2p + n = 54 (1)

+ Số phân tử không mang điện (n) nhiều hơn thế nữa hạt sở hữu điện âm (e) là n - e = n - p. = 3 (2)

Giải hệ (1) cùng (2) được p = 17 cùng n = 20

→ Số khối của A = phường + n = 17 + trăng tròn = 37

→ Số khối của B = 37 - 2 = 35 (do đồng vị B có tổng hạt bé dại hơn đồng vị A là 2 hạt)

b) Nguyên tử khối mức độ vừa phải của X là

AX = (frac37.1 + 35.31 + 3) = 35,5

c) trả sử xét 1 mol Ca
Cl2 → n
Cl = 2 mol

→ Số mol 37Cl = 25%.2 = 0,5 mol → trọng lượng 37Cl = 18,5 gam

→ Phần trăm khối lượng của 37Cl trong Ca
Cl2 là: (frac18,5111.100\% ) = 16,67%


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi đôi mươi : Bo có hai đồng vị, mỗi đồng vị đều phải có 5 proton. Đồng vị đầu tiên có số proton thông qua số notron. Đồng vị thứ hai có số notron bởi 1,2 lần số proton. Biết nguyên tử khối vừa phải của Bo là 10,812. Lúc đồng vị 1 tất cả 94 nguyên tử thì số nguyên tử của đồng vị 2 là:

A 76B 406 C 460. D 36

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Dựa vào nguyên tử khối trung bình của Bo tìm được phần trăm mỗi đồng vị của Bo

Tìm số nguyên tử đồng vị đồ vật hai khi biết số nguyên tử đồng vị thứ nhất theo công thức:

(so,ngtu,2,dvi2 = so,nguyen,tu,dvi1 imes \% dvi,2 over \% dvi,1)


Lời giải đưa ra tiết:

Số notron của đồng vị thứ nhất là: n1 = phường = 5 (hạt) → số khối A1 = p. + n1 = 10

Số notron của đồng vị sản phẩm công nghệ hai là: n2 = 1,2p = 1,2×5 = 6 (hạt) → số khối A2 = p. + n2 = 11

Đặt phần trăm số đồng vị trước tiên là x%

Phần trăm số đồng vị vật dụng hai là (100 - x)%

Theo bài bác ta có:

(eqalign & overline M _Bo = 10.x\% + 11.(100 - x)\% over 100\% = 10,812 cr & Rightarrow 10x + 1100 - 11x = 1081,2 cr và Rightarrow x = 18,8\% cr )

→ xác suất đồng vị Bo đầu tiên là 18,8% ; xác suất đồng vị Bo máy hai là (100-18,8)=81,2%

Khi đồng vị 1 bao gồm 94 nguyên tử thì đồng vị 2 gồm số nguyên tử là: (94 imes 81,2\% over 18,8\% = 406) (nguyên tử)

Đáp án B


Đáp án - giải mã

15 bài tập vận dụng về thành phần nguyên tử có lời giải

15 bài tập áp dụng về nguyên tố nguyên tử tự dễn đến khó có đáp án và giải mã chi tiết


Xem chi tiết
20 thắc mắc lý thuyết về thành phần nguyên tử có giải mã

20 thắc mắc lý thuyết về nhân tố nguyên tử từ dễ đến rất khó có đáp án và giải thuật chi tiết


Xem cụ thể
*
*
*
*
*
*
*
*


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp Loigiaihay.com


gởi góp ý Hủy bỏ
Liên hệ chính sách
*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaihay.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.

Bài tập về Đồng vị là tài liệu rất có ích mà tmec.edu.vn muốn reviews đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh lớp 10 tham khảo.

Bài tập Hóa 10: Đồng vị tổng hợp toàn thể lý thuyết, phương pháp và một trong những dạng bài xích tập bao gồm đáp án kèm theo. Mong muốn với tư liệu này các em học sinh lớp 10 gồm thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố kiến thức để đạt được công dụng cao trong bài bác kiểm tra, bài xích thi học kì 1 sắp đến tới. Đồng thời góp quý thầy cô có thêm nhiều tư liệu giảng dạy. Nội dung chi tiết mời chúng ta theo dõi nội dung bài viết dưới đây.

Bài tập về Đồng vị

I. Con kiến thức lý thuyết về Đồng vị

Đồng vị là đa số nguyên tử bao gồm cùng số proton nhưng lại khác số notron, cho nên vì vậy số khối của bọn chúng khác nhau.

Ví dụ: nhân tố O tất cả 3 đồng vị là

Nguyên tử khối trung bình

Công thức:

*

Trong kia A1, A2, A3,… là số khối của những đồng vị.

- x, y, z,… là nhân tố % của những đồng vị.

DẠNG I. TÍNH % KHỐI LƯỢNG CỦA MỘT ĐỒNG VỊ vào PHÂN TỬ

1. Phương pháp giải

Hầu hết các nguyên tố có mặt trong tự nhiên và thoải mái là láo lếu hợp những đồng vị bền

Áp dụng công thức:

*

- trong những số ấy A1, A2, A3,… là số khối của các đồng vị.

- x1,x2,x3,… là thành phần % của các đồng vị.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong thoải mái và tự nhiên nguyên tố Brom tất cả 2 đồng vị, trong các số ấy đồng vị

*
chiếm 54,5% về số lượng. Số khối của đồng vị sót lại là?


Ta có:

*

DẠNG II. TÍNH SỐ NGUYÊN TỬ CỦA ĐỒNG VỊ vào MỘT LƯỢNG CHẤT

1. Lấy ví dụ như minh họa

Ví dụ: trọng lượng nguyên tử vừa phải cả Bo (B) là 10,812u. Số nguyên tử khi gồm 94 nguyên tử là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án

*

Suy ra xác suất số lượng của

*
là: 100% - 18,8% = 81,2%

Do đó, số nguyên tử

*
khi bao gồm 94 nguyên tử là:

94.81,2/18,8 = 406 nguyên tử

II. Bài tập về đồng vị

Câu 1. trọng lượng nguyên tử của B bởi 10,81. B trong tự nhiên và thoải mái gồm hai đồng vị 10B và 11B. Hỏi có bao nhiêu phần trăm 11B vào axit boric H3BO3. Cho H3BO3 = 61,81.

Gợi ý đáp án

Giả sử % của 10B và 11B trong tự nhiên và thoải mái lần lượt là x, y.

Ta có hệ phương trình:

*

Câu 2. Trong thoải mái và tự nhiên đồng vị 37Cl chiếm 24,23,% số nguyên tử clo. Tính thành phần phần trăm về cân nặng 37Cl bao gồm trong HCl
O4 (với hidro là đồng vị 1H, oxi là đồng vị 16O). Cho trọng lượng nguyên tử vừa đủ của Clo là 35,5

Gợi ý đáp án

Đặt số mol HCl
O4 là một mol thì gồm 0,2423 mol 37Cl

*

Câu 3. Trong thoải mái và tự nhiên Brom gồm 2 đồng vị là 79Br với 81Br gồm nguyên tử khối vừa đủ là 79,92. Thành phần phần trăm về trọng lượng của 81Br vào Na
Br là bao nhiêu. Cho MNa = 23

Gợi ý đáp án

Gọi phần trằm đồng vị 79Br là a%

=> phần trăm của đồng vị 81Br là 100% - a%

Nguyên tử khối vừa phải của Br:

*

Câu 4. đến hợp chất XY2 tạo vì chưng hai thành phần X, Y. Y gồm hai đồng vị 79Y: chiếm phần 55% số nguyên tử Y và đồng vị 81Y. Trong XY2, phần trăm cân nặng của X là bằng 28,51%. Tính nguyên tử khối mức độ vừa phải của X, Y.

Gợi ý đáp án

X = 63,73

Y = 79,

Giải thích các bước giải:


Phần trăm số nguyên tử của 81Y = 100%−55% = 45%

Suy ra, nguyên tử khối mức độ vừa phải của Y là :

*
= 79.55% + 81.45% = 79,9

Ta tất cả :

% X= (X/X+2Y).100% = (X/X+79,9.2).100%= 28,51%

⇒ X = 63,73

Câu 5. Trong tự nhiên Cu gồm 2 đồng vị là là 63Cu và 65Cu. Trọng lượng nguyên tử mức độ vừa phải của Cu là 63,54. Thành phần xác suất về khối lượng của là 63Cu trong Cu
Cl2 là từng nào (biết M Cl = 35,5)

Gợi ý đáp án

Giả sử % nguyên tử 65Cu cùng 63Cu trong thoải mái và tự nhiên lần lượt là x, y

Ta có hệ phương trình

*

Phần trăm trọng lượng của 63Cu trong Cu
Cl2 là:

*

Câu 6. Trong thoải mái và tự nhiên clo có hai đồng vị bền là 37Cl cùng 35Cl. Tính thành phần xác suất về khối lượng 37Cl gồm trong KCl
O3 (với kiện là đồng vị 39K, oxi là đồng vị 16O). Cho trọng lượng nguyên tử mức độ vừa phải của Clo là 35,5.

Gợi ý đáp án

Giả sử % nguyên tử 35Cl với 37Cl trong tự nhiên và thoải mái lần lượt là x, y.

*

Phần trăm trọng lượng của 37Cl vào KCl
O3 là:

*

Câu 7. Cacbon gồm hai đồng vị bền là 126C với 136C, cùng AC bởi 12, 01. Tính % cân nặng của vào hợp chất CO2 (cho MNa = 23; MO = 16)

Gợi ý đáp án

Gọi % số nguyên tử của đvị 12C cùng 13C theo thứ tự là x với y

Ta gồm hệ:

*

Xét 1 mol CO2 1 mol C => m
C = 12,01

2 mol O => m
O = 32

Ta biết % số nguyên tử = % số mol nên

Số mol của 12C là: 0,99.1 = 0,99 mol

%m12C = (0,99.12.100)/(12,01+ 32) = 27

Câu 9. Nguyên tố bội nghĩa có 2 đồng vị trong tự nhiên là 107Ag chiếm phần 51,839% số nguyên tử. Tính số khối của đồng vị sót lại biết trong Ag
Cl bạc bẽo chiếm 75,254% về khố lượng. Mang lại Cl = 35,5

Gợi ý đáp án

Gọi nguyên tử khối của bình của Ag là M.

→%m
Ag =M/(M+35,5) = 75,254%

→M = 107,9575

Gọi số khối của đồng vị sót lại là x, đồng vị này chiếm phần 48,161%

→ 107.51,839% + x.48,161% = 107,9575 → x = 109

Đáp số: 109

Câu 10. vào tự nhiên, X có hai đồng vị 35X và 37X, chiếm lần lượt 75,77% và 24,23% số nguyên tử X. Y gồm hai đông vị à 11Y cùng 12Y, chiếm lần lượt 99,2% cùng 0,8% số nguyên tử Y.

a) Trong tự nhiên có từng nào loại phân tử XY?

b) Phân tử khối trung bình của XY là

Gợi ý đáp án

X có hai đồng vị 35X và 37X=>

*

Đây là Cl

Y có hai đồng vị 1Y với 2Y=>

*

=> Đây là H

1 nguyên tử H gắn với cùng 1 nguyên tử Cl


+ Số phương pháp chọn nguyên tử Cl ứng cùng với 2 cách chọn tương đương 2 đồng vị

+ Số bí quyết chọn nguyên tử H: 2 cách chọn tương đương 2 đồng vị

=> tất cả 2.2 = 4 giải pháp chọn

Câu 12. nguyên tố clo gồm hai đồng vị bền 35Cl chỉ chiếm 75,77% và 37Cl chiếm phần 24,23%. Tính nguyên tử khối trung của clo?

Câu 13. Trong thoải mái và tự nhiên Cu tất cả 2 đồng vị là 63Cu với 65Cu. Nguyên tử trung bình của Cu là 63,546. Số nguyên tử 63Cu có trong 31,773g Cu là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án

Giả sử % của 63Cu cùng 65Cu trong tự nhiên và thoải mái lần lượt là x, y.

Ta tất cả hệ phương trình:

*

Câu 14. Trong tự nhiên và thoải mái Clo có 2 đồng vị là 35Cl cùng 37Cl gồm nguyên tử khối trung bình là 35,5. Tính số nguyên tử của đồng vị 37Cl, trong 3,65 g HCl (cho trọng lượng mol của H = 1).

Gợi ý đáp án

Ta bao gồm tỉ lệ nguyên tử 35Cl:37Cl = 1,5:0,5 = 3:1

n
HCl = 0,1 => n
Cl = 0,1

Số mol 37Cl = 0,1.1/(1+3) = 0,025

=> Số nguyên tử 37Cl = 0,025.6,02.1023

Số nguyên tử 37Cl = 0,025.6,02.1023 = 1,505.1022

Câu 15.

Xem thêm: Đọc Bí Ngô Cuồng Sát Chap 1, Truyện Tranh Bí Ngô Cuồng Sát

Hidro bao gồm nguyên tử khối vừa đủ là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị 2H trong 9 gam nước (cho rằng nội địa chỉ có đồng vị 1H cùng 2H, cho MH2O = 18).